Yapı Denetim Firmalarınca Konut Yapı Koop. verilen hizmetlerde tevkifat uyg.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-65-251

24/08/2011

Konu

:

Yapı Denetim Firmalarınca Konut Yapı Koop. verilen hizmetlerde tevkifat uyg.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan konut yapı kooperatifinize verilen yapı denetim hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bazı kurum ve kuruluşların bir takım hizmet alımlarında sorumluluk uygulaması getirilmiş, söz konusu Genel Tebliğde uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 11/07/2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı (5.1.) bölümünde;

“91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen yapı denetim hizmetleri, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat kapsamına alınmıştır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3. günde başlamak üzere, yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.” açıklaması yer almıştır.

Bu itibarla, kooperatifinizin gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunması halinde yapı denetim hizmetleri nedeniyle yapı denetim şirketlerine yapılan ödemelerin 1/2 oranında tevkifata tabi tutulması, gerçek usulde KDV mükellefiyetinizin bulunmaması halinde yapılacak olan ödemelerin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir