Küçük sanayi sitelerinde kura , şerefiye ve kesin maliyet bedeli nasıl belirlenir ?-Kemal OZMEN

Madde 61- İşyerlerinin geçici kabulü yapıldıktan veya yapıların fenni mesuller yahut yapı denetim kuruluşlarının denetçi, mimar ya da mühendisleri tarafından ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamen bitirildiğini belirten teknik rapor düzenlendikten yahut yapı kullanma izni alınmasını müteakip anasözleşmenin 23. maddesinin 14. bendi çerçevesinde oluşturulacak en az üç kişilik teknik heyet tarafından arsa bedeli, alt ve üst yapı, inşaat, ortak alan ve diğer tesislerin maliyeti ile genel giderlerden tespit edilecek toplam maliyet bedelinden ortakların payına düşecek miktar hesaplanır.
Buna işyerinin site girişine yakınlığı, bloktaki yeri, genel yerleşim planındaki konumu gibi diğer değer artırıcı özellikler göz önüne alınarak tespit edilecek rayiç fiyatlara göre takdir olunacak şerefiye bedelleri eklenmek suretiyle geçici maliyet bulunur.
Söz konusu teknik heyet tarafından hazırlanan geçici maliyet raporu, düzenleme tarihi ve imzaların doğruluğu bakımından noterce onandıktan sonra yönetim kuruluna tevdi edilir. Bu rapor, yönetim kurulunca, noter vasıtasıyla veya taahhütlü mektupla veyahut elden imza karşılığında ortaklara tebliğ edilir.
Ortaklar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu kıymetlere itiraz edebilirler. 15 günün geçmesi ile itiraz hakkı kesin olarak düşer.
İtiraz edildiği takdirde, teknik heyet ile yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından birer, itirazda bulunan ortaklar tarafından seçilecek bir kişiden oluşan üç kişilik yeni bir kurul marifetiyle tekrar kıymet takdir olunur. Bu heyet tarafından takdir olunan fark, geçici maliyet bedellerine eklenir veya bu bedelden indirilir. Geçici maliyet tespitinden sonra yapılan masraflar kesinleşen kıymet takdiriyle orantılı olarak bölünerek kesin maliyet bulunur.
İtiraz taksitlerin ödenmesini geciktiremez. Her ortak kendisine düşen işyerini kesin maliyet bedeli üzerinden kabule mecburdur. Ortaklar, yönetim kuruluna yazı ile bilgi vermek şartı ile kendilerine düşen işyerlerini, diğer ortakların işyerleri ile değiştirilebilirler. Farklı işkolundaki ortaklar arasında işyeri değiştirilmesi yapılamaz.
İŞYERİ KUR’ALARININ ÇEKİMİ VE ORTAKLARA DAĞITIMI:
Madde 62- İşyerleri, maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerinin katılımıyla noter önünde çekilecek kur’a ile ortaklara dağıtılır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlanan kooperatiflerin ortaklar listesi ve kur’a çekimine esas olan yerleşim planı Bakanlıkça onaylanmadıkça kur’a çekilişi yapılamaz. Kur’a çekilişi, görevlendirilecek Bakanlık görevlileri gözetiminde yapılır.
Kooperatif ortağı iken kur’a çekimi aşamasında emeklilik, yaşlılık, sağlık ve diğer nedenlerle belgelerini getiremeyecek kişiler için;
a. Emekli olanların Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumundan alınmış emekli belgelerinin noter tasdikli suretlerinin,
b. Yaşlı olanların (65 yaşın üzerindekiler) nüfus cüzdanlarının fotokopisinin noter tasdikli suretinin,
c. Hasta olanların, hastaneden alacakları heyet raporunun,
d. Ölen ortak var ise veraset ilamının aslının,
e. Askerde olan ortağın asker olduğuna dair resmi belgesinin aslının,
ibraz edilmesi gerekmektedir. Birinci derecede akraba olan kişilerin, vergi dairesinden alacakları belge ile ortak çalıştıklarını ispatlayanların ve noter taahhütnamesini ibraz etmeleri şartıyla ortak iş yapacakların ilgili belgeleri ibraz etmeleri ve genel kurulda karara bağlanarak kura çekiminde yan yana gelmeleri esastır. Kur’anın yer ve zamanı ile ortak çekmek isteyenlerin ibraz edecekleri belgelere ilişkin bilgiler en az 15 gün önce taahhütlü mektupla veya imza karşılığı ortaklara bildirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir