Kooperatiflerde Tasfiye ve Dağılma

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

TARAFIMIZA SORULAN SORULARIN BÜYÜK BİR KISMI KOOPERATİF KURMUŞ ANCAK BAŞARILI OLAMAMIŞ VE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYI PLANLAMAYAN KOOPERATİFLER İLE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ VE TASFİYE AŞAMASINA GELMİŞ KOOPERATİFLERDEN GELMEKTEDİR.
BU YAZIMIZDA TASFİYE OLMAK İÇİN NELER YAPILMASI GEREKLİ KISACA YAZDIK AMA DAHA DETAYLI BİLGİ VE TASFİYE SÜRECİ İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ
SAYGILARIMIZLA
info@ozmconsultancy.com

shout_1515907361312.gif

DAĞILMA VE TASFiYE

BirleŞme ve Devir

Madde 81-

Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine, ya da her hangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır.

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Dağılma Sebepleri:

Madde 82-

Kooperatif aşağıdaki hallerde dağılır:

1- Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,

2- Genel kurul kararıyla,

3- İflasın açılmasıyla,

4-Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mahkemelerden alacağı karar üzerine,

5- Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6- Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,

7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

Ayrıca, kooperatif anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip işyerlerinin ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak, usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin işletme kooperatifine dönüştürülmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz.

Tasfiye Kurulu:

Madde 83-

Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kuruluna da görevlendirilebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür.Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunulmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı Kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının 3’ncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. 19

Tasfiye kurulu üyelerini tayin eden merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

Madde 84-

Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

1- Dağılma, yönetim kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2- Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3- Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4- Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5- Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6- Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7- Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8- Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9- Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33’ncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

10- Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.

11- Kooperatifin borçlarının ve pay bedelinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak dağıtılır.

12- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanın sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM

ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER

Bakanlık ile Diğer Kurum ve KuruluĢların Denetimi:

Madde 85-

Kooperatif Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşların, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirilebilir.

Kredi veren kamu kurum ve kuruluşları da; kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından kooperatifi denetleyebilirler.

Kooperatif görevlileri; kooperatife ait mal ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla5 thoughts on “Kooperatiflerde Tasfiye ve Dağılma

  1. Mrb.Kooperatif Ana sözleşmesi hükümlerini ve yükümlülüklerini kabul ettiğimizi beyan etmeden ve ortaklık senedi olmadan herhangi bir yapı kooperatifi ortağı olunabiliyor mu?

  2. Kooperatif ortağı olduğunuza dair yönetim kurulu kararı mevcut ise dilekçe vermeden de mümkün gibi gözükse de , ileride hukuki ihtilaflar söz konusu olmaması için ortak olmak isteyenlerden dilekçe alınması gerekmektedir. Bu şekilde dilekçenin imzalanmaması herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. Ancak dilekçenin ve ortaklık kabul kararının olmaması, ödemelerin düzensiz olması, genel kurullara çağrılmama durumunda konut veya işyeri teslimi noktasında ihtilaflar söz konusu olabilecektir.
    Saygılarımla
    Evren Özmen

  3. Sayın Özmen,
    22 ortaklıtasfiye halinde konut kooperatifimiz var. Kat İrtifakı tapuları ve Yapı Kullanım Belgesi alındı. Ancak konut sahiplerinden biri borçlarından kurtulmak için bir arkadaşına muvazzali satış yapmis. Konutu alan kişi ortak değil. Bir diğer tapu sahibi konutu bankadan satın almış. Ancak üye olmayı reddettiği için aidat alamıyoruz. Bu alacakları silmemek adina site yönetimine gecemiyoruz. Öneriniz ne olabilir? Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir