ORTAKLIĞA KABUL

ORTAKLIĞA KABUL
Madde 11-Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönelim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’ncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit miktarı bir defada öder.
17’nci madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.
Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlandığı takdirde, yönetim kurulu 10’ncu maddedeki şartları taşıyan isteklileri müracaat sırasına göre ortaklığa kabul etmek zorundadır. İstekli sayısı iş kolları için belirlenen işyeri sayısının üzerine çıktığı takdirde müracaat tarihi yeni olan istekliler yönetim kurulunca her iş kolu için ayrı ayrı düzenlenmiş yedek listelere müracaat sırasına göre kaydedilirler. Kooperatif yönetim kurulunca düzenlenen ortaklar listesi ile yedek listeler adı geçen Bakanlığa gönderilir.
Herhangi bir nedenle boşalan bir ortaklık için yeni ortak alınması sırasında yedek listeler dikkate alınır. Yedek listedeki isteklilerin müracaat sırasına göre boşalan ortaklığa alınabilmeleri için yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir