Küçük sanayi sitesi anasozlesmesi amac ve konular -Kemal OZMEN

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6- Kooperatifin amacı; bu anasözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurarak;
a) Teknik görgü ve bilgilerini artırmak,
b) Modern imalat metotlarından faydalandırmak,
c) İşbirliği ve ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesi gibi
çalışmaları yaparak mesleki gelişmelerini sağlamaktır.
Bu amaçla kooperatif:
1-Arsa ve arazi satın alır, birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.
2-Altyapı, küçük sanayi sitesi ve müşterek tesislerin plan ve projelerini yaptırır.
3-Taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar edinir, bunları satar, ipotek eder, kiraya verir işletir ve kullandırır. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda adı geçen Bakanlığın iznini alır.
4-Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda adı geçen Bakanlığın iznini alır.
5-Yaptırılan işyerlerinin mülkiyetini anasözleşmede yazılı esaslara göre kur’a ile ortaklarına aktarır.
6-Amacına ulaşmak için kredi veren kurum ve kuruluşlardan borç para alır, açılan kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
7-İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
8-Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlanacak kooperatiflerce alınacak arsa ve araziler, kurulacak küçük sanayi sitesinin plan ve projeleri ile bunlarda yapılacak değişiklikler, altyapı ve inşaat ihale sözleşmeleri ile kooperatife kayıtlı ortaklar listesi için adı geçen Bakanlık onayına göre işlem yapılması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir