Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak belirli tarife üzerinden verilen yapı denetim hizmetinin, tarifenin altında bir bedelle verilmesi durumunda yapılacak vergilendirme işlemleri hk. Tarih 15/11/2011

Başlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak belirli tarife üzerinden verilen yapı denetim hizmetinin, tarifenin altında bir bedelle verilmesi durumunda yapılacak vergilendirme işlemleri hk.
Tarih 15/11/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-2013
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-2013

15/11/2011

Konu

:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak belirli tarife üzerinden verilen yapı denetim hizmetinin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı dilekçenizde;

– ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak yapı denetim hizmeti verdiği ve hizmet bedelinin Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği,

– Fiili olarak, Bakanlık tarafından belirlenen fiyatların piyasa koşullarında %50 oranına kadar indirime tabi tutulduğu ancak bu indirimlerin faturalara yansıtılamadığı

belirtilmiş olup ilgili mevzuat dışında belirlenen ve fiili olarak tahsil edilmeyen indirim tutarlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış bulunmaktadır. Bu esas dikkate alındığında, gelir veya gider unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancında dikkate alınması gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde ise, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kurumunuz tarafından verilen yapı denetim hizmetlerinin ilgili mevzuatta yer alan ücret tarifesinden daha düşük bedelle verilmesi halinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından esas alınacak bedel, bu hizmetin karşılığını teşkil eden gerçek bedel olacaktır. Ancak, hasılat olarak gösterilen ve kurum kazancına dahil edilen söz konusu bedelin emsallere uygun olacağı ve kanaat verici vesikalarla tevsik edilmesi gerekeceği de tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir