İsletme kooperatifi olarak tür değiştirme

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde ana sözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulunun yapacağı hükme bağlanmıştır.

Konut yapı kooperatiflerinde, ferdi mülkiyete geçilerek, konutların tapuda ortaklar adına tescil edilmesinden sonra kooperatif tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde, konut sahipleri ile kooperatifler arasında çeşitli hukuki sorunların meydana geldiği gözlenmektedir.

Bu nedenle;

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (m.81) ve konut yapı kooperatifi örnek ana sözleşmesi (m.85) hükümleri çerçevesinde, bütün ortakların tapularının dağıtılmış olması halinde kooperatifin amacının gerçekleştiğinin ve ferdileşmenin tamamlandığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Böylece ferdileşmesini tamamlamış bir konut yapı kooperatifi, son ortağın tapusunun verildiği tarihten itibaren altı ay içinde amacı değiştirilerek başka bir kooperatif türüne dönüştürülmediği takdirde, herhangi bir genel kurul kararına gerek kalmaksızın dağılma durumuna gireceğinden, yönetim kurulunca anılan Kanunun 81’inci maddesinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak derhal ana sözleşmede öngörülen tasfiye işlemlerine başlanması zorunludur. Genel kurul toplantıya çağrılmak suretiyle tasfiye kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi de mümkündür. Bu durumdaki kooperatiflerin organlarının görev ve yetkileri tasfiyenin yürütülmesi ile sınırlı olup, yeni taahhütler içeren bir tasarruf yapma ehliyetleri bulunmamaktadır.

2- İşletme kooperatiflerine dönüşen konut yapı kooperatifinin ise site işletme kooperatifi ana sözleşmesi hükümleri kapsamında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmeleri mümkün olabilecektir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86’ncı maddesi uyarınca tebliğ olunur.

One thought on “İsletme kooperatifi olarak tür değiştirme

  1. Biz 1976 yılında kurulmuş 1991 yılında inşaat ruhsatı almış turizm geliştirme koop. üyesiyiz.bu inşaat ruhsatı alınırken otel ve restoran olarak alınmıştır.ancak inşaat tamamlandıktan sonra kuralar çekilmiş şerefiye paraları ödenmiş ve konutlar üyelere teslim edilmiştir.fakat buna rağmen tapularımızı alamadık.
    ayrıca evlerimizi kiraya verirken gelir vergisi ödeyemeyeceğimiz yönetime kiralama karşılığı KDV ödenmesi gerektiği gibi bir karar bile aldılar.
    Kurumlar vergisinden muaf olduğumuz bir durumda bu anlaşılmaz bir durumdur.
    Vergi dairesi gelir vergisi ödeyebileceğimizi söylemekle beraber mevzuat açısından detaylı bilgiyi genel müd den öğrenebileceğimizi söyledi.bu durumda ne yapabiliriz. tapularımızı alıp kat mülkiyetine geçme aşamaları için ne yapmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir