Bakanlık Temsilcisinin Katılmaması Halinde Genel Kurul

Bakanlık Temsilcisinin Katılmaması Halinde Genel Kurul

                                    Toplantı Tutanağı ÖRNEĞİ:

 

GENEL KURUL TUTANAĞI

 

S.S…………… KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN …… hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere …/…/… …… günü saat ……. da “……………” adresinde toplanıldı.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi 1 (bir) saat beklenildi. Bakanlık Temsilcisi gelmediği için toplantının saat …:00’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

 

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde;

 

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek …./…./… tarihinde (Rakamla)……… (Yazıyla) ortağa …………………… PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ………. ortağa da …/…/… – …/…/… tarihleri arasında imza karşılığında tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1 – (Yoklama ve açılış)

Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortaktan, (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortağın asaleten ve (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) ………… (Yazıyla) ………..……. ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat …:05’de açılmıştır.

Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)

Divan başkanlığına …………………….. ,  Katip Üyeliğe …………………… aday gösterildiler. Adayların oybirliğiyle seçilmesine ve genel kurul tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 3 – (Gündemin genel kurula sunulması ve onaylanması)

Divan heyeti tarafından gündem okunarak gündeme madde ilavesinin olup olmadığı soruldu. Gündeme ilişkin ortaklar tarafından herhangi bir itiraz olmadı ve gündem oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçilmesine karar verildi.

Gündem 4 – (… …)

… … …

Gündem … – (Dilek ve temenniler)

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat ……………’da kapatıldı.

Divan Üyeleri

İmza       imza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir