Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

EK-2

 

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ                                                                                                                               Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Sayı : B.09.4.İLM.4.34.01.00/

   …. / ….    / 2010

Dosya No:    

Konu : Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

 

 

 

 

 

İlgi : …………………………..tarih ve ……………. kayıt   no.’lu  SS ………………………………… Konut Yapı   Kooperatifi’nin  Bakanlık temsilcisi   talep dilekçesi

 

 

Aşağıda ad ve soyadları yazılı memurlarımızın; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (Madde87) uyarınca, Kooperatifinizin ……………..…………………………… adresinde                       …… / …… / …………… tarihinde saat ………………… da yapacağı Genel Kurul Toplantısında Bakanlığımızı temsilen bulunması uygun görülmüştür.

 

“Genel Kurul Toplantı Tutanağı”nın: genel kurul toplantısının yapıldığı sırada yazılıp imzalanması, toplantı bitiminde aşağıdaki belgelerle birlikte bakanlık temsilcisine teslimi zorunludur: toplantı tutanağının yazılması ve imzalanması başka güne bırakılmayacaktır.

Bu zorunluluk dolayısıyla; tutanağın giriş bölümü, her bir gündem maddesine ilişkin genel kurul kararı, tutanağın bitiş bölümü, sırayla genel kurulca görüşülüp belirlendikçe, genel kurul başkanınca katiplere yüksek sesle yazdırılacak, biri yazdırılıp bitirilmedikçe sonraki bölüm ya da gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeyecektir. (Genel Kurulca gündem maddesi değişiklikleri varsa buna göre davranılacaktır.)

Bu nedenle; toplantı salonunda, önceden mümkünse bir bilgisayar ve yazıcı hazır bulundurulacaktır. Bu mümkün değilse, okunaklı el yazısı olanlar arasından genel kurulca seçilecek bir ya da birkaç katibe yazdırılacaktır. Tutanak, her durumda olabildiğince çok nüsha çıkartılacaktır.

El yazısı ile yazılmak zorunda kalınan ve imzalanan toplantı tutanakları daha sonra temize geçimle gerekçesiyle yeniden düzenlenmeyecektir.

Tutanağı; kimlerin özetle ne konuştuğu, alınan kararlara muhalif kalanlar varsa bunların ad ve soyadları, ortaklık numaraları, muhalefet nedenleri, kullanılan oy sayıları, bilinmesi gerekli diğer hususlar açıkça ve kesinlikle yazılacaktır.

Tutanağa, Bakanlık Temsilcisinin varsa karşı görüşlerinin yazılması da zorunlu bulunmakta olup; bu yapılmadığı takdirde Bakanlık Temsilcisi, “Genel Kurulda Kanun ve Anasözleşmeye aykırı kararlar hakkında görüşünü tutanakta” imzası altında belirtecektir.

Toplantı sonucunda da ortaklara, alınan kararlara muhalif kalanlar olup olmadığı, muhalefetlerini tutanağa geçirme isteklerinin bulunup bulunmadığı sorularak, sonuçları (ad soyadları, muhalefet nedenleri ya da muhalefet eden ortak olup olmadığı) tutanak sonunda ayrıca belirtilecektir. Bundan sonraki Genel Kurul toplantılarıyla ilgili olarak, genel kurul tarihi, yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilecektir.

 

 

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ                                                                                                                               Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Sayı : B.09.4.İLM.4.34.01.00/ D.N. ……….. /

   …. / ….    / 2010

Konu : Bakanlık Temsilcisi   Görevlendirmesi

 

Ayrıca toplantı bitiminde;

 

– 1 Adet Gündem,

– 1 Adet Gazete İlanı (varsa), 1 Adet Taahhütlü Mektup Listesi ve/veya Elden İmza

karşılığı Tebliğ listesi,

– 1 Adet Toplantıya katılanlar listesi ve 1 adet Toplantı Tutanağı,

– 1 Adet Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu (11/06/2008 tarih ve 26903 sayılı

Resmi Gazetede Yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yön ve Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim ve Denetim Kurulu yıllık çalışma raporunun Usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ” Hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş),

– 1 Adet Bilanço, 1 Adet Gelir/Gider Farkı Cetveli (Gelir Tablosu)

– 1 Adet Bilgi Formu

– 1 Adet Gelir Tablosunun düzenlendiği Hesap Dönemine İlişkin Yevmiye Defterinin

Son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfanın fotokopisi.OT: 3628 Sayılı Kanunun 2,6,7 ve 10. maddelerine göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerin göreve başlama tarihini izleyen 1 ay içinde, görevlerine devam halinde sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerinin  Müdürlüğümüze verilmesi hususunda

Gereğini  bilgilerinize rica ederim.

 

……………………..

Bayındırlık ve İskan Müdürü

 

EKİ:

Başvuru dilekçesi ve evraklarının bulunduğu dosya

 

GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı     :

Sicil No           :

Unvanı                        :

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                           Bilgi:

-Bakanlık Temsilcisi (Ünvanı)

SS …………………………….Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkanlığına

Adres……..

(Ek konmadı)

…./12/2010     ……….           ……………….

…./12/2010     Şub.Md.          ……………….

…./12/2010     Müd. Yard.     ……………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir