Yevmiye defterindeki son kaydın notere görüldü yaptırılmaması TTK 66. maddesi düzenlenen ve 67/3 gereğince yaptırıma bağlanan ticari defterleri tutma mükellefiyetini yerine getirmeme suçunu oluşturmaz.

Yevmiye defterindeki son kaydın notere görüldü yaptırılmaması TTK 66. maddesi düzenlenen ve 67/3 gereğince yaptırıma bağlanan ticari defterleri tutma mükellefiyetini yerine getirmeme suçunu oluşturmaz.
(Karar Tarihi : 1/7/2010)
T.C EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No: 2010/2393
Karar No : 2010/2090

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI : K.H

İhbar Eden : SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, Merkez/BALIKESİR

ŞÜPHELİLER :

1- Exxx Çxxx.
2- RXXX KXXX
3- Mxxxx Kxxx

Suç : 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 1/2/2010

Soruşturma Evrakı İncelendi;

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren ….. Konut Yapı Kooperatifinin Türk Ticaret Kanunun 70/son maddesine göre yevmiye defterinin yeni yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydının altına görülmüştür şerhi yapılması gerekmesine rağmen bu zorunluluğa uymadığından bahisle aynı Kanunun 67 maddesi gereğince şüpheliler hakkında gereğinin takdiri için İhbarda bulunulmuşsa da; Türk Ticaret Kanununun 67 maddesinde, aynı Kanunun 66 maddesi gereğince tutulması gereken defterlerin hiç tutulmaması veya usulüne göre tutulmasının yaptırım altına alındığı,yevmiye defterindeki son kaydın notere görüldü yaptırılmamasının yaptırıma bağlanmadığı,TCK 2/1 maddesi gereğince Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz hükmü de dikkate alınarak ihbarla ilgili kamu adına KÖVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,

Karanın ihbar edene tebliğine,Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına itiraz yolu açık olmak üzere CMK.l72.maddesı gereğince karar verildi
01/07/2010

Cumhuriyet Savcısı
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 67 :II- MESULİYET:

Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar hükmündedir.

Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi saklanmamasından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmıyan ticari işletme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar.

66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandırılır. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mahkum edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuzdur.

Hakimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar resmi muameleler dolayısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti müddeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir