Tasfiye sürecinde dahi olsa kooperatifin yevmiye defterinin yıl sonu kayıt kapatmasının yasal süre olan yılın ilk ayı sonuna kadar yapılmaması Tasfiye memuru konumundaki yönetim kurulu üyelerinin TTK 67/3 gereğince cezalandırılmasını gerektirir.

Tasfiye sürecinde dahi olsa kooperatifin yevmiye defterinin yıl sonu kayıt kapatmasının yasal süre olan yılın ilk ayı sonuna kadar yapılmaması Tasfiye memuru konumundaki yönetim kurulu üyelerinin TTK 67/3 gereğince cezalandırılmasını gerektirir.
(Karar Tarihi : 07/12/2011)
T.C. EDREMİT 2. SULH CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2011/204
KARAR NO : 2011/1102

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

DAVACI : K.H.
SANIKLAR :
1- A…A…
2- B….B…
3- C….C….

SUÇ : 1163 sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 2010

SUÇ YERİ KARAR TARİHİ : BALIKESİR/EDREMİT : 07/12/2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

İDDİA: Edremit C.Başsavcılığının 23/03/2011 tarih ve 2011/775 esas sayılı iddianamesi ile şüphelilerin yönetim kurulunda oldukları S.S. …. Konut Yapı Kooperatifinin 29/05/2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin ihbar edene gönderilen evrakların incelenmesinde bahis konusu kooperatifin yevmiye defterinin 2009 yılı kayıt kapatmasının yasal süresinde yani takip eden yılın ilk ayı sonuna kadar yapılması gerekirken yaptırılmadığı,

Eylemin bu vasfı ile 6762 Sy. Yasanın 67/3 md. TCK’nun 75. md. 6762 Sy. Yasanın 66/1-1. 70/son. 1163 Sy. Yasanın 98. md. 5252 Sy. 5/1 maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kaldığı ve şüpheli B…. B…..’ın ön ödeme tebliğini yapılmasını istemediğini belirterek tebliğden imtina ettiği, şüpheli C….C…..’m ön ödeme tebliği yapılmak üzere çağrıldığına dair tebliği aldığı ancak ön ödeme tebliğinden imtina ederek ön ödeme tebliği yaptırtmadığı şüpheli A…. A….’a ise 08/11/2010 tarihinde yapılan ön ödeme tebliğine rağmen yasal süresinde yerine getirilmediği, uyap ortamında kayıtlı nüfus ve adli sicil kaydı ile ekli tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talebi ile mahkememize açılan kamu hukuku davasında :

SAVUNMA: Sanık C….C…..’m Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesince talimat ile alınan savunmasında:”Savunma beyanımı yazılı olarak hazırladım.Ekinde de emsal bir karar ile birlikte mahkemeye sunuyorum dedi.

2 sayfadan ibaret belge alındı. 14T0/2011 tarihli savunma beyanı ile sekinde Edremit C.Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar suretinin bulunduğu görüldü. Okundu.

Sanık savunma beyanına devamla:Yazılı savunmamı tekrar ederim ,beraatimi isterim.Kooperatif 2009 da tasfiye sürecine girmişti dedi.

CMK’nun 231.maddesi gereğince ,Sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları ve sonuçları anlatılarak suçunun sabit olması ve koşullarının oluşması halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvafakat edip etmeyeceği soruldu.

Sanık beyanında:muvafakatım vardır ” şeklinde savunmada bulunduğu görülmüştür.

Sanık B…. B…..’ın Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesince talimat ile alınan savunmasında : ” Ben de savunma beyanımı yazılı olarak hazırladım.Ekinde de emsal bir karar ile birlikte mahkemeye sunuyorum dedi.

2 sayfadan ibaret belge alındı. 14/10/2011 tarihli savunma beyanı ile sekinde Edremit C.Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar suretinin bulunduğu görüldü. Okundu.

Sanık savunma beyanına devamla Yazılı savunmamı tekrar ederim,beraatimi isterim.Kooperatif 2009 da tasfiye sürecine girmişti dedi.

CMK’nun 231.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartlan ve sonuçları anlatılarak suçunun sabit olması ve koşullarının oluşması halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvafakat edip etmeyeceği soruldu.

Sanık beyanında:muvafakatım vardır ” şeklinde savunmada bulunduğu görülmüştür. Sanık A…. A…..’ın Gönen SCM ‘nce talimat ile alman savunmasında
: “Ben S.S …. Yapı Kooperatifinde yönetim kurulu üyesiydim. Görevim 2010 yılının Haziran ayına kadar devam etti. Tarihini hatırlamadığım bir tarihte Yapı Kooperatif işlemini tamamladığı için kendi fes etti. Kooperatifle ilgili defter işlemlerini bizim muhasebecimiz takip ediyordu. Tahminen 2009 defterlerinin kapanışını süresinden 2 aydan sonra yaptırmış. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Ayrıca benzer bir olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını mahkemenize ibraz ediyorum. Dedi.
Sanığın sunmuş olduğu 1 adet karar sureti alındı. Okundu, dosyasına koyuldu.

Sanığın talimat evrakına ekli beyanı olmadığından okunamadı.
Sanığa 6008 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK 231 5,6 hükümleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının hukuki neticeleri hatırlatılarak üzerine atılı suçun subutu ve CMK 231/5 ve devamı maddelerindeki diğer koşulların gerçekleşmesi halinde hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesini isteyip istemediği soruldu:

Sanık beyanında: hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hukuki müessesini kapsam ve sonuçlarını anladım, öncelikle beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda uygulanmasını kabul ederim” şeklinde savunmada bulunduğu görülmüştür.

DELILLER:İddia, ihbar yazıları, sanıkların talimat ile alınan savunmaları, sanıkların nüfus ve adli sicil kayıtları, sanıkların sosyal ve ekonomik durum araştırma müzekkeresi kurumlar arası yapılan ilgili yazışmalar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: İddia, ihbar yazıları, sanıkların talimat ile alman savunmaları, sanıkların nüfus ve adli sicil kayıtları, sanıkların sosyal ve ekonomik durum araştırma müzekkeresi kurumlar arası yapılan ilgili yazışmalar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, suç tarihi itibarıyla S.S. …. Konut Yapı Kooperatifinin yönetim kurulu olan sanıkların 2009 yılı kayıt kapatmasının yasal süresinde yani takip eden yılın ilk ayı sonuna kadar 6762 Sayılı Yasa uyarınca yaptırması gereken onay işlemlerini yaptırmadıkları anlaşılmakla bu şekilde üzerlerine atılı suç sabit görülmekle tüm dosya kapsamına göre aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ve tüm dosya kapsamına göre; Sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından eylemine uyan Türk Ticaret Kanununun 67 3. Maddesi gereğince: suçun işleniş biçimi, suç sebep ve saikleri dikkate alınarak takdiren ve tercihen 450.00 TL Adli Para Cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Sanıkların dosyaya yansıyan hal ve tavırları, fiilden önceki ve sonraki davranışları lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 375.00 TL Adli Para Cezası ile CEZALANDIRILMASINA, Sanıklar hakkında başkaca yasal artırım ve indirime takdiren yer olmadığına, Sanıklara verilen cezanın miktarı ve sanığın dosya kapsamından anlaşılan ödeme güçleri nazara alınarak sanığa verilen adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi gereğince taktiren 1 er ay ara ile ve 10 eşit taksitte sanıktan alınmasına ve taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususlarının sanığa ihtar edilmesine (ihtar edilemedi)

Koşulları oluşmadığından TCK’nun 53 . maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanıklara hükmedilen cezanın sanıkların daha önceden kasıtlı suçtan tekerrüre esas mahkumiyetinin olmaması, sanığın kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışları , yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememize olumla kanaat hasıl olduğundan sanık hakkında verilen hükmün CMK. 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

Sanıkların CMK. 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim sürecine tabi tutulmasına, tedbire hükmedilmesine takdiren yer olmadığına,

Sanıkların denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde, hükmün ortadan kaldırılıp davanın düşürülmesine karar verileceğinin CMK. 231/10 mad. gereğince sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)
Sanıkların denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine uymaması halinde mahkumiyet hükmünün açıklanacağının CMK. 231/11. maddesi gereğince sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

Yargılama gideri 3 davetiye gideri 15.00 TL ile 5.00 TL posta müzekkere gideri olmak üzere toplam 20.00 TL nin sanıklardan eşit olarak, alınmasına.

Dair, yokluğunda karar verilen sanıklar yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle itiraz mercii olan Edremit Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu yolu açık olmak.üzere ve kanun yollarına başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği hususu ihtar olunarak verilen karar, açıkça okundu ve usulen anlatıldı. 07/12/2011
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 67 :II- MESULİYET:

Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar hükmündedir.

Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi saklanmamasından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmıyan ticari işletme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar.

66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandırılır. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mahkum edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuzdur.

Hakimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar resmi muameleler dolayısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti müddeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir