İşçilere ödenecek yıllık izin ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile takip eden ayda yıllık izin ücretlerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.

Başlık İşçilere ödenecek yıllık izin ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile takip eden ayda yıllık izin ücretlerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.
Tarih 27/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-11-85
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-11-85 27/09/2011

Konu : İşçilere ödenecek yıllık izin ücretlerinden mahsup

edilmek üzere yapılan avans ödemeleri nedeniyle

düzenlenen kağıtlar ile takip eden ayda yıllık izin

ücretlerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların

damga vergisi hk.

İlgi : … tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; şirketiniz işçilerine İş Kanunu hükümlerine istinaden yıllık izne başlamadan önce talep edenlere yıllık izin ücretine mahsuben izin avansı ödendiği ve takip eden ayda da bu yıllık izin ücretinden mahsuben izin ücreti tahakkuku yapıldığı, yıllık izin avansından ve tahakkuk ettirilen yıllık izin ücretinden damga vergisi kesintisi yapıldığı belirtilerek her iki ödemeden de damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde ise, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, “Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar”ın binde 6 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan kanun maddeleri uyarınca, şirketinizce işçilerinize ödenecek yıllık izin ücretlerinden mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, takip eden ayda yıllık izin ücretlerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların ise, damga vergisine tabi tutulan avans miktarının mahsup edilmesinden sonra kalan kısmına binde 6,6 nispetinde damga vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir