Kemal Özmen’in yeni kitabı Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri Seçkin yayinevinden Satışa sunulmuştur

20120114-104606.jpg

info@ozmconsultancy.com
www.ozmconsultancy.com
İ Ç İ N D E K İ L E R

I. BÖLÜM / GENEL BİLGİLER

– Genel bilgiler​…………………..……………………………………………:​11
1-Kooperatifin tanımı​…………………………………………………..:​11
2-Kooperatifçiliğin özellikleri​………..…………………………………:​11
3-Kooperatifçiliğin yararları​………..………………………………….:​12
4-Kooperatifçilik ilkeleri​………………………………………………..:​13
​4.1-Gönüllü ve serbest giriş-çıkış ilkesi​…………………………….:​13
​4.2-Demokratik yönetim ilkesi​……………………………………….:​13
​4.3-Ortağın ekonomik katılımı ilkesi​………………………………..:​14
​4.4-Özerklik ve bağımsızlık ilkesi​…………………………………….:​14
​4.5-Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi​…………………………..:​14
​4.6-Kooperatifler arası işbirliği ilkesi​………………………………:​14
​4.7-Topluma karşı sorumluluk ilkesi​………………………………:​14
5- Kooperatiflerle şirketler ve dernekler arasındaki farklar​…………:​14
​5.1- Kooperatiflerle, şirketler arasındaki farklar​…………….…….:​14
​5.2- Kooperatiflerle, dernekler arasındaki farklar​…………….…….:​15
6-Kooperatif türleri​……………………………………………………:​15
7- Kooperatiflerin mevzuat içindeki yeri​……………………………….:​16

II. BÖLÜM / GENEL KURUL

-Genel bilgiler​……………………………………………………………….:​21
1-Genel kurul yapmaya yetkili olanlar​…………………………………:​21
2-Genel kurula çağrı zamanı, şekli ve süresi​…………………………..:​21
3-Genel kurullarda çoğunluk (nisap)​…………………………………..:​22
4-Genel kurullarda oy hakkı ve temsil​………………………………….:​22
5-Genel kurulda bütün ortakların hazır bulunması​………………..:​25
6-Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler​………………:​25
7-Genel kurulların ertelenme nedenleri​………………………………..:​28
8-Genel kurulların iptal nedenleri​………………………………………:​29
-Yazışma belge örnekleri​…………………………………………………:​30​-Vekaletname hk​…………………………………………………………:​30​
III. BÖLÜM/ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

A-GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI​……………………….:​33
1-Genel kurul toplantısı için yönetim kurulu kararı alınması​……….:​33
2-Genel kurul gündeminin ve belgelerin hazırlanması​………………..:​33
2.1-Genel kurul gündeminin hazırlanması​…………………………..:​34
2.2-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması​………..:​40
2.3-Denetim kurulu raporunun hazırlanması​………………………..:​40
2.4-Envanter, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının hazırlanması​…:​41
2.5-Çalışma programı ve tahmini bütçenin hazırlanması​…………..:​42
2.6-Gündemde yer alan diğer konularla ilgili belgelerin
hazırlanması​………………………………………………………:​43
2.7-Ortaklar cetvelinin hazırlanması​…………………………………:​44
2.8- Kooperatif bilgi formunun hazırlanması​………………………:​44
2.9- Genel kurul yapılan yıla ait Yevmiye Defterinin açılış ve
​ kapanış noter tasdikleri​…………………………………………:​44
3-Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için müracaat edilmesi​………:​45
-Yazışma belge örnekleri​……………………………………………….:​46
​-Genel kurul için temsilci görevlendirilmesi hk.​…………………….:​46
​-Genel kurul kararı hk​………………………………………………..:​47
​-Gündem hk​…………………………………………………………….:​48
​-Yıllık çalışma raporu hk​…………………………………………….:​49
​-Denetleme kurulu raporu​……………………………………………:​55
​-Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu​…:​62
​-Genel kuruldan en az 20 gün önce gündeme alınması istenen
​ konular ile ilgili başvuru hk.​……..…………………………………:​64
​-Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden
​ önce gündeme eklenmesi istenen hususlar ile ilgili verilecek
​ önerge hk​……………………………………………………………..:​65
​ ​
B-GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR​…………………:​66
1-Toplantı salonunun hazırlanması​……………………………………..:​66
2-Vekaletlerin birleştirilmesi​…………………………………………….:​66
3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi​……………………..:​66
4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi​………………………………:​66
5-Genel kurul tutanağının yazılması​……………………………………..:​66
6- Ortak sayısı 500 kişiyi geçen kooperatiflerde seçimle ilgili
hazırlık çalışmaları​…………………………………………………….:​67
7-Divan başkanının görevleri​……………………………………………..:​67

C-GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR​…………:​69
-Genel bilgi​……………………………………………………………..:​69
1-Genel kurul tutanağının tescil ve ilanının sağlanması​……………….:​70
2-Genel kurul sonrası ortakların genel kurul hakkında
bilgilendirilmesi​………………………………………………………..:​70
4- Genel kurul belgelerinin muhafazası​………………………………:​70
-Yazışma belge örnekleri​…………………………………..……….:​71
​ -Genel kurul tutanağı hk​……………………………….………..:​71
​ -Genel kurulun tescili hk​……………………………….………..:​72

IV. BÖLÜM / GENEL KURUL BOZMA (İPTAL) DAVALARI

​1-Genel kurul iptal davaları​…………….……………………………….:​75
​2-Bilirkişi Rapor örnekleri​…………………………………….…………:​85
​3-Yargıtay içtihatları​…………………….…………………………..….:​177

GENEL KURULLA İLGİLİ MEVZUAT
1-Kooperatifler Kanunu’nun ilgili maddeleri​……………………..…:​233
2-Kooperatifler Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde
Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun​………………:​238
3-Kooperatif Anasözleşmesi’nin ilgili maddeleri​…………………..…:​241
4-Bakanlık yazıları​………………………………………………………:​247
5-Bakanlık tebliğleri​………………………………………………………:​256
-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
​Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde
​Uygulanmasına Dair Tebliğ​…………………………………………:​256
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına
​Bakanlık temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması
​Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ​…………………………….:​260
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin
​Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık
​Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ​……………:​262
-Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin
​Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu
​Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ​………………………:​265
6-Tüzük​……………………………………………………………….……:​270
-Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında
​Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve
​Görevleri Hakkında Tüzük​………………………………………….:​270
7-Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında
​Görevlendirilecek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilci
​Klavuzu​…………………………………………………………………:​277
8-Genelgeler​……………………………………………………………….:​286

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir