Arsası kendine ait olmayan sadece irtifak hakkı olan kooperatifteki işyerlerinin kiralanması

KONU:Kooperatif işyerlerinin ortaklar veya kiracı tarafından eczane olarak kullanılıp-kullanılamayacağı hakkında.

Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan irtifak hakkı sözleşmesinin;

• “MADDE 4-İRTİFAK HAKKININ KONUSU:Hak lehdarınca irtifak hakkına konu taşınmaz imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda Gemi Yan Sanayi İş Merkezi olarak kullanılacaktır.İrtifak hakkı süresince, irtifak hakkı konusu taşınmazın kullanım amacı değiştirilmeyecek ve amaç dışı kullanılmayacaktır…….”

• MADDE 13- İRTİFAK HAKKININ İPTALİ: ……..Bu sözleşmenin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.maddelerindeki yazılı şartlara uyulmaması, irtifak hakkı sözleşmesinin önemli ölçüde ihlaili sayılır ve irtifak hakkı iptal edilir.Bu durumda Hazinece bir tazminat veya bedel ödenmeksizin tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder….”

Hükümleri bulunmaktadır. Bu nedenle ÖNCELİKLE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI OLARAK MÜRACAAT EDEREK İŞYERİNİN ECZANE OLARAK KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI YÖNÜNDE GÖRÜŞÜ VE GÖRÜŞÜN OLUMLU OLMASI HALİNDE DE İLGİLİ İŞYERİ SAHİBİNİNİN hem MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN hem de ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’ndan (Deniziclik Müsteşarlığı kapatılarak Ulaştırma Bakanlığı nezdinde Genel Müdürlük olmuştur) YAZILI OLUR ALMASI GEREKMEKTEDİR. Akabinde de yine aynı sözleşmenin;

• “MADDE 5-B) Hasılat payı;İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerinde yapılacak tesislerin bizzat hak lehdarınca işletilmesi halinde, hak lehdarı tarafından bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın %1 oranındaki pay ayrıca Hazineye yatırılır.Hak lehdarınca, Maliye Bakanlığından yazılı izin alınması kaydıyla bu tesislerin tamamının veya bir kısmının işletmeciliğinin üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, hak lehdarı brüt kiranın %25’ini, kiracı/kiracılar ise toplam yıllık hasılatın %1’ini ayrıca Hazineye ödemekle yükümlüdür……Hak lehdarı ile kiracı/kiracılar arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ve ilgili Defterdarlığa veya Mal Müdürlüğüne verilir.”

Hümü uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki madde hükümlerinin birikte incelenmesi neticesinde kooperatife ait işyerlerinin kiraya verilebilmesi için ;

• Eczane olarak kullanabilmek için T.C.Maliye Bakanlığı’ndan ve T.C.Ulaştırma Bakanlığı’ndan yazılı izin alınması,

Kiraya verilmesi halinde de;
• T.C.Maliye Bakanlığı’ndan yazılı izin alınması,
• Kooperatif ortağının brüt kiranın %25’ini, kiracı da yıllık hasılatın %1’ini Hazineye pay olarak ödemesi,
• Kira kontratının bir ay içinde Defterdarlığa verilmesi gerekir.

Sonuç olarak bu şartların yerine getirilmesi ile durum yasal bir hal alacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir