Hakediş belgesine bağlı olarak, kısım kısım hizmet ifasında bulunduğu anlaşılan adı geçen şirketin, faaliyetine ilişkin olarak vergiyi doğuran olay hakedişin onaylandığı tarihte meydana geleceğinden, hakediş belgesinin onaylandığı tarih itibarıyla düzenlenecek fatura da gösterilecek katma değer vergisini de, bu dönem beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

İlgili Kanun : Katma Değer Vergisi Kanunu
İlgili Madde : 10,41

İlgili Birim : Katma Değer Ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü

Özelge Tarihi : 08.02.2007

Özelge Sayısı : B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-884/273

Özelge Konusu :

Hakediş belgesine bağlı olarak, kısım kısım hizmet ifasında bulunduğu anlaşılan adı geçen şirketin, faaliyetine ilişkin olarak vergiyi doğuran olay hakedişin onaylandığı tarihte meydana geleceğinden, hakediş belgesinin onaylandığı tarih itibarıyla düzenlenecek fatura da gösterilecek katma değer vergisini de, bu dönem beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

Özelge Özeti :

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-884/273

KONU : KDV Beyanı

08 ŞUBAT 2007

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

( Usul Müdürlüğü)

İlgi : 24.01.2007 tarih ve 1741-766/232 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İlimiz …Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi …..Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Başkanlığımıza hitaben verilen 18.01.2007 tarihli dilekçelerde sorulan hususlara ilişkin olarak Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’nci maddesinde;Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler kapsamında olduğu hüküm altına alınmış, Kanunun “Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d)….,

Anında meydana gelir.”

Aynı Kanun’un 41/1’inci maddesinde de;

“Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın (5035 sayılı Kanunun 48/3-a maddesiyle değişen ibare.) yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Hakediş Belgelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 34 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (A) bölümünde;

“Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddelerinde verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerektiği, 53. maddesinde ise “fatura ve benzeri vesika” deyiminin Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Hakediş belgesi, Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge olmadığından, hakediş belgesi düzenlenen işlerde katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin gösterilmesi gerekmektedir.”

Buna göre, yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, hakediş belgesine bağlı olarak, kısım kısım hizmet ifasında bulunduğu anlaşılan adı geçen şirketin, faaliyetine ilişkin olarak vergiyi doğuran olay hakedişin onaylandığı tarihte meydana geleceğinden, hakediş belgesinin onaylandığı tarih itibarıyla düzenlenecek fatura da gösterilecek katma değer vergisini de, bu dönem beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile konu hakkında Müdürlüğümüzce ilk defa görüş bildirilmiş olması nedeniyle adı geçen mükellefe hitaben düzenlenecek özelgenin bir örneğinin Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilmesini rica ederim.

M. Yavuz ÖNER

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir