Kooperatife ait arsanın bölünerek, tasfiye nedeniyle üyelere dağıtımı halinde kurumlar vergisi muafiyetinin bozulup bozulmayacağı hk.

Başlık Kooperatife ait arsanın bölünerek, tasfiye nedeniyle üyelere dağıtımı halinde kurumlar vergisi muafiyetinin bozulup bozulmayacağı hk. Tarih 26/08/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.66.-278 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.66.-278 26/08/2011 Konu : Kooperatife ait arsanın üyelere dağıtımı halinde vergilendirme İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, olağan genel kurulda, kooperatifinize ait 7 adet taşınmaz üzerinde mali imkansızlıklar dolayısıyla konut yapmanın imkansız hale gelmesi ve kooperatifinizin tasfiye edilmesi kararı alması nedeniyle mevcut taşınmazların üyeleriniz adına hisseleri oranında ferdileşme yapılmak suretiyle noter huzurunda çekilişi yapılarak dağıtımının gerçekleştirildiği, Ancak, parsel dağıtımında parsellerin rayiç değerleri ve metrekare farklılıkları nedeniyle hissedarlara hakkaniyetli dağıtım yapılması amacıyla her parselde hissedarın ödeyeceği veya alacağı para miktarının değiştiği, bu dağıtımın … Bankasındaki vadesiz hesabınızdan yapılacağı, yapılacak olan bu parasal işlemlerin; kurumlar vergisi muafiyetinizi etkileyip etkilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi sayılmakla birlikte, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, kooperatiflerin ana sözleşmelerinde; -Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, -Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, -Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, -Sadece ortaklarla iş görülmesine, ilişkin hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması halinde kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yapı kooperatiflerinde yukarıda belirtilen şartların yanı sıra; kuruluşundan, inşaatın sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya sayılan bu kişiler ile işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi ve yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şartları da aranmaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, kooperatifinizin tasfiyeye tabi tutularak mevcut arsanın üyelerin hisseleri oranında ilave ödeme yapılmak veya ek ödeme alınmak suretiyle dağıtılması nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir