Kooperatif üyelerinin 38 adet dükkan ve işyerini kiraya verme işleminin ticari faaliyet olup olmaması hk

Başlık Kooperatif üyelerinin 38 adet dükkan ve işyerini kiraya verme işleminin ticari faaliyet olup olmaması hk. Tarih 26/08/2011 Sayı B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-22-18 Kapsam T.C. RİZE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-22-18 26/08/2011 Konu : Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Hk. İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Toplu İşyeri Kooperatifi üyelerinin, hisseleri oranında ortak 38 adet dükkanın bulunduğu, üyelerin tüzel kişiler, gelir vergisi mükellefleri ve mükellef kaydı bulunmayan kişilerden oluştuğu, adı geçen kooperatif üyelerinin hisseleri oranında ortak olduğu bu 38 adet dükkanın sitenin giderlerini karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla üçüncü şahıslara veya hissedar olan kişilere kiralanmak istendiği, ancak kooperatifin inşaat işini bitirerek, 10.04.2010 tarihinde tasfiyesini tamamlaması nedeniyle, tasfiyesi tamamlanmış kooperatif yönetim kurulu üyelerince söz konusu kiralama işini idare edecek … Toptancılar Site Yönetimi Kiralama İktisadi İşletmesi adı altında 5000.-TL sermaye ile iktisadi işletme oluşturulmaya karar verildiği ve vergi dairesine bu iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek amacıyla gidildiğinde vergi dairesince iktisadi işletme oluşmadığı gerekçesiyle mükellefiyet kaydının reddedildiği, bu durumda söz konusu dükkanların kiraya verilmesi halinde stopaj ve belge düzeninin nasıl yapılması gerektiği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre, … Toplu İşyeri Kooperatifi üyelerinin hisseleri oranında sahip olduğu 38 adet dükkanın veya ortak alanların kiraya verilmesi faaliyetinin ticari bir organizasyonu gerektirdiği açık olup bu nedenle söz konusu faaliyetin, adi ortaklık halinde yürütülen ticari faaliyet olarak değerlendirilerek, adi ortaklık mükellefiyetinin site yönetim kurulu adına tesis edilmesi, site yönetim kurulu üyeleri adına ise gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir