Işletme kooperatifinin KDV mükellefiyeti hk.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanuna 4369 sayılı Kanunla eklenerek 01/01/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Geçici 15’inci madde hükmü ile 29/07/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, 29/07/1998 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname eki  I  sayılı listeye alınmıştır.

            Ayrıca anılan Kanunun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı bölümünün 17/1’inci bendinde de tarımsal amaçlı kooperatiflerin yapmış olduğu teslim ve hizmetlere tanınan istisnalar sayılmıştır.

            Söz konusu istisnalar ve indirimli oranda katma değer vergisi uygulaması tarımsal amaçlı kooperatifler ve konut yapı kooperatiflerine tanınmış olup, işletme kooperatifinizin istisna veya indirimli oranda katma değer vergisi uygulamasından faydalanması mümkün değildir.

            Katma Değer Vergisi Kanununda işletme kooperatiflerine ilişkin olarak düzenlenmiş herhangi bir istisna bulunmadığından kooperatif tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır.

            Bu nedenle, katma değer vergisine tabi işlemler nedeniyle katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir