SAGYAŞ

“SAGYAŞ tarafından kurulan özel organize sanayi bölgeleri Ek Madde 4 – SAGYAŞ veya ortaklıkları, özel OSB kurmak için kuruluş talebini, fizibilite raporu ve özel OSB’nin kurulacağı ilin valiliğinin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Başvurunun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde özel OSB’nin yer seçimi 4’üncü maddeye göre yapılır. Özel OSB, SAGYAŞ veya ortaklıklarının yönetim kurulunca imzalı kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır. SAGYAŞ tarafından kurulan özel OSB alanlarında, Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler bulunması halinde, bu araziler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinde yer alan harca esas değerinin yarısı üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle SAGYAŞ’a satılır. Özel OSB’nin SAGYAŞ’ın kurmuş olduğu ortaklıklar tarafından kurulması halinde, 492 sayılı Kanununun 63’üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden satış yapılır. SAGYAŞ tarafından talep edilmesi halinde bu arazilerin tamamı veya bir kısmı üzerinde Maliye Bakanlığı tarafından SAGYAŞ lehine ilk on yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir. SAGYAŞ’ın kuracağı ortaklıklar için bu oran binde beş olarak uygulanır. İrtifak hakkı tesis edilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz. Toplu Konut İdaresinin mülkiyetinde bulunan stok araziler ise usulüne göre SAGYAŞ veya ortaklıklarına tapuda devredilirken 29/4/1969 37 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen şerh tapuya işlenmez. SAGYAŞ veya ortaklıkları tarafından kurulan özel OSB alanlarında, özel mülkiyette araziler bulunması halinde, bu araziler rızaen satın alınarak veya gerekli görülen hallerde SAGYAŞ veya ortaklıklarının talebi üzerine 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça kamu yararı kararı alınması suretiyle Hazine, SAGYAŞ veya ortaklıkları lehine Bakanlık tarafından kamulaştırılarak iktisap edilir. Kamulaştırılan taşınmazların Hazine adına tescili yapılması halinde, Maliye Bakanlığınca SAGYAŞ veya ortaklıkları lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. Kamulaştırma bedeli ve masrafları, arazi mülkiyetinin edinimi ve irtifak haklarına ilişkin tüm bedeller SAGYAŞ veya ortaklıkları tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen tüm irtifak haklarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. SAGYAŞ veya ortaklıkları tarafından sanayi parseli üretmek amacı ile kamulaştırma yoluyla özel kişilerden ve/veya Hazine’den iktisap edilen taşınmazlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar hiç bir şekilde amacı dışında kullanılamaz. Bakanlık, gerekli görülen hallerde, SAGYAŞ veya ortaklıklarının, kamulaştırma yoluyla veya Hazine’den satın alarak iktisap ettiği ya da üzerinde lehine irtifak hakkı kurulan araziler üzerinde yapacağı tasarruflara ilişkin prensipleri belirlemeye yetkilidir. SAGYAŞ veya ortaklıkları tarafından kurulan özel OSB’lerde arazi, parseller halinde veya tesisler de yapılmak suretiyle satılabilir, üst hakkı tesis edilebilir veya kiraya verilebilir. SAGYAŞ veya ortaklıkları tarafından kurulan özel OSB’lere ilişkin bu maddede düzenlenmeyen hususlar hakkında bu Kanunun diğer ilgili hükümleri uygulanır. SAGYAŞ’ın kuruluşu, işleyişi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” MADDE 46 – 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı