Küçük Sanayi Siteleri hakkında genel bilgilendirme

Küçük Sanayi Siteleri hakkında genel bilgilendirme

Bu çalışmada küçük sanayi sitesi kooperatiflerinin

 1. Kooperatifler kanunu karşısındaki durumu
  1. Toplu işyeri yapı kooperatifleri ile farkları
 2. Vergi Kanunları karşısındaki durumu
  1. Katma değer vergisi kanunu karşısındaki durumu
  2. Emlak vergisi kanunu karşısındaki durumu
  3. Diğer vergi kanunları karşısındaki durumu ( Kurumlar, damga vergisi, tapu ve noter harçları v.b.)
 3. Kooperatifler kanunu karşısındaki durumu

Bilindiği üzere küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri yaptıkları bütün iş ve işlemlerde 1163 Sayılı kooperatifler kanunu ve bakanlık tarafından hazırlanmış tip ana sözleşmede yazılı hususlara uymak zorundadır.

Toplu işyeri kooperatifinin amaç ve faaliyet konularının yazıldığı ana sözleşmenin 6.maddesinde Kooperatifin amacı ortakların işyeri ihtiyaçlarını karşılamaktır denilirken küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesinde ise bu ana sözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi meydana getirmek yazılmıştır. Bu nedenle küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin hem kuruluşu hem de faaliyet sürecindeki işlemleri daha fazla özen ve bilgi gerekmektedir.

Kooperatifin kuruluşu sırasında gerekli belgeler tarafınıza daha sonra gönderilecektir. Ancak diğer kooperatiflerden farklı olarak KSS kuruluşunda diğer belgelere ek olarak, vergi levhası ile oda kayıt belgesi istenmektedir. Kurulacak küçük sanayi sitesi kooperatifinin karma küçük sanayi sitesi mi yoksa ihtisas KSS mi olacağı konusunda da bilgi vermeniz gerekmektedir.

 1. Vergi Kanunları karşısındaki durumu
  1. Katma Değer vergisi karşısındaki durumu; 3065 Sayılı katma değer vergisi kanununun 17-k maddesine göre  KSS lerin arsa ve işyeri teslimi katma değer vergisinden istisnadır. Bu nedenle ortaklarına işyerlerini teslim ederken katma değer vergisi tahakkuk ettirmeyecek, alımları nedeni ile yüklendikleri katma değer vergilerini maliyet unsuru olarak dikkate alacaklardır.
  2. Emlak vergisi kanunu karşısındaki durumu : 1319 Sayılı Emlak vergisi kanununun 5/f maddesine göre küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. Ancak inşaat dönemi sürecinde arsaları için bu durum söz konusu değildir.
  3. Kurumlar vergisi yönünden: Kooperatif 5520 Sayılı kurumlar vergisi kanununun 4.madddesinde yazılı şartları taşıdığı sürece kurumlar vergisinden muaf olacaktır.
  4. Belediye gelirleri kanunu yönünden: Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından muaftır.
  5. Tapu harcı yönünden: Mülkiyeti hazineye ait arsa alındığı takdirde tapuda yapılacak devir işleminin tapu harcından istisna tutulması gerekmektedir. Ancak 3.kişilerden alınması durumunda bu istisna mevcut değildir.

Yukarıda özet olarak bilgilendirme yapılmıştır. Daha detaylı bilgi talep edildiği takdirde verilecektir.

Saygılarımızla

 

Küçük Sanayi Sitelerine yeni vergi avantajı-EVREN ÖZMEN

Küçük Sanayi Sitelerine yeni vergi avantajı

Altyapı Yatırımlarında KDV İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.maddesine eklenen bent çerçevesinde,

 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, artıma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına,
 • Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

KDV’den istisna edilmektedir.

pexels-photo-357440.jpeg

Error: Contact form not found.