Kooperatiflerde Kura Yönetmeliği Nasıl Hazırlanır?

KURA YÖNETMELİĞİ

 

Tasfiye Halinde S.S. ……… Yapı Kooperatifi Kur’a Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam:

 

Madde 1- Bu yönetmelik Tasfiye Halinde ……… Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilen toplam 154 adet konutun kooperatif ortaklarına dağıtım esaslarını kapsamaktadır. C3 Blok 8 Numaralı Daire 2017 yılında alınan genel kurul kararına istinaden kura çekimine dahil edilmeyecektir.

 

Tanımlar:

 

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen:

 

  1. a) Kooperatif; Tasfiye Halinde S.S. Yaşam Prestij Konut  Yapı Kooperatifini
  2. b) Ortak; Kooperatif ana sözleşmesinin belirttiği bütün şartları yerine getirerek kur’a çekimine iştiraki ve konut iktisabı hak kazanmış gerçek veya tüzel kişiyi,
  3. c) Konut: Bu yönetmeliğinin kur’a yolu ile ortaklara dağıtım kapsamında bulunan 154 adet yapıyı,

 

Kur’a Çekim Şekli ve Sırası:

 

Madde 3-Kur’a çekimi aşağıdaki esaslara göre yerine getirilir.

 

1-Kur’a çekimi noter huzurunda yapılır ve kur’a sonuçları anında noterce tutanağa geçirilir.

 

2-Hazırlanan iki adet kürenin birinde ortakların isimleri, birinde konut numaraları yer alır. Noter tarafından ortakların isimleri bulunan küreden ismi çekilen ortak konutu diğer küreden çeker

 

3-Kur’ası çekilen ortağın ismi ve konutun numarası kura zaptına yazılır

 

4-Kur’a zaptı toplantı sonunda yönetim kurulu tarafından imzalanır.

 

Yukarıdaki  işlemlerle birlikte gerek görülen diğer konularda düzenleme yaparak kur’a çekiminde oluşacak karışıklıkları gidermeye, kur’a çekimi fiili duruma uygun hale getirmeye ilişkin her türlü iş ve işlemi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

Ortağın Kur’a Çekiminde Bulunması:

 

Madde 4-Asıl olan, ortağın kur’asını kendisinin çekmesidir. Ancak, mazereti nedeni ile kur’aya iştirak edemeyecek ortaklar adlarına kur’a çekmek üzere bir başkasına vekalet verebilirler. Kendisi veya vekili olmayan ortakların kur’ası Noterce çekilir.

 

Konut Değişikliği:

 

Madde 5-Kur’a çekimini müteakip taraflar Kooperatif Yönetim Kurulunun yazılı olurunu almak şartıyla konutlarını değiştirebilirler. Ortaklık şartlarını taşıması kaydıyla, ortaklık hakkını ve konutlarını başkalarına devredebilirler.

 

Kur’a Çekiminin Geçerliliği:

 

Madde 6-Her ortak kur’a sonucu kendisine isabet eden konutu kabul etmek zorundadır. Kur’a sonucu kendilerine düşen konutu almak istemeyenler, ana sözleşmenin 14/3 maddesine istinaden ortaklıktan çıkarılırlar.

 

Konutlarda Yapılacak Değişiklikler:

 

Madde 7-Konutlarda kesinlikle esaslı tadilat yapılamaz. Tadilat yapanlar ortaklıktan çıkarılırlar.

 

Kur’a çekimini müteakip konutunda değişik malzeme kullanmak isteyenler, kooperatifin olurunu almak ve kooperatif program ve çalışmasına mani olmamak kaydıyla bu değişikliği yapabilirler.

 

Kooperatif Yönetim Kurulu anahtar teslimine kadar (Konutu kullanılır duruma gelmesi) ortakların konutlar üzerindeki çalışma ve tasarrufları kısıtlama yetkisine haizdir.

 

 

Konutların Numaralandırılması:

 

Madde 8-Konutların ve blokların kat irtifakına göre numaraları kapı girişlerine yazılmıştır. Kur’a sonucu ortağın kendi konutunu doğru olarak tespiti mümkündür.

 

Konutların Teslimi

 

Madde 9- Konutlar yüklenici firmadan etap, etap teslim alınacak olması nedeni ile konutların ortaklara teslimi yönetim kurulunun belirleyeceği zaman cetveli dahilinde gerçekleşecektir.

 

Diğer Konular:

 

Madde 10- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kooperatif Ana sözleşmesi  1163 sayılı kooperatifler kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri geçerlidir.

 

 

 

 

 

Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir