Kooperatifler KOOP BİS sistemine hangi bilgi ve belgeleri yükleyeceklerdir?

Kooperatifler KOOP BİS sistemine hangi bilgi ve belgeleri yükleyeceklerdir?

KOOPBİS, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kurulur.

İlgili bakanlıklar, sistemin kurulum sürecinde kendi sistemlerindeki verileri aktarmakla, uygulamaya geçtikten sonra da kooperatif ve üst kuruluşlarınca yapılan veri girişlerini takip etmekle sorumludurlar. (Değişik cümle:26/1/2023-7435/2 md.)

Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri,

  1. Kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını,
  2. Fınansal tablolarını,
  3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını,
  4. Genel kurul toplantı evrakını,
  5. Ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. (Ek cümle:26/1/2023-7435/2 md.)

Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.

Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri bu madde yürürlüğe girmeden önceki hükümlere göre almaya devam ederler.

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılırlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir