Kooperatif Genel Kurullarında Genel İbra ve Özel İbra Konusu

Ancak, genel kurulda ibra görüşülürken sorumluluğa konu olay genel kurulun bilgisine sunulmuş ise, ibranın sorumluluğa konu olay hakkında özel ibra olduğunun ve kooperatif yöneticilerini sorumluluktan kurtardığının kabulü gerekmektedir.

Somut olayda, davacı kooperatif genel kurulunda davaya konu olayın görüşülmediği ve genel kurulun gündeminde özellikle yer almadığı, bu nedenle alınan ibranın genel ibra olduğunun kabulü ile yöneticileri sorumluluktan kurtarmayacağı görülmüş ise de, sorumluluğa konu zararın belirlendiği… Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/269 E., 2010/107 K. sayılı dosyasında, davalılar dışındaki yeni seçilen davacı kooperatif yöneticileri tarafından temyizden feragat edilmiş olmakla, davalıların sorumluluğundan bahsedilemeyeceğinden ve davacı kooperatifin tazminat talebinde bulunamayacağından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın HUMK’nın 438/son maddesi gereğince, gerekçesi yukarıdaki şekilde değiştirilmesi suretiyle onanması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün değişik gerekçeyle ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir