SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KREDİKULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

15 Mart 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30715
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KREDİ

KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, sanayi sitelerinin kuruluş yeri ile uygulama projelerinin kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülmesine, projelerin yatırım programına alınmasına, ihalelerinin yapılmasına, inşaat seviyelerinin tespitine, kredinin kullanılmasına ve geri ödenmesine, kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 390 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Anasözleşme: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

ç) Bilgilendirme raporu: SS’ce başvuru aşamasında hazırlanan ve Bakanlığa intikal ettirilen raporu,

d) Genel ortak listesi: SS’ye kayıtlı ortak sayısını, ortakların meslek gruplarına göre dağılımını, faaliyette bulunacakları işyerlerinin büyüklüğü ile ortaklık nitelik ve şartlarını taşıdıklarına dair bilgileri içeren listeyi,

e) İhtisas SS: SS meslek grubu listesinde yer alan aynı meslek dalı ve bu meslek dalına dahil alt meslek gruplarında faaliyet gösteren işyerlerinin yer aldığı SS’yi,

f) SS kuruluş yeri: SS inşaatlarının yapılması için belirlenen alanı,

g) SS meslek grubu listesi: Bakanlık kredi desteğinden yararlanacak olan SS ortaklarının faaliyette bulunacakları meslek dallarının Bakanlıkça sınıflandırılmasını içeren listeyi,

ğ) Sanayi sitesi yapı kooperatifi (SS): Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifi,

h) Ruhsat makamı: Özel kanunlarda istisnai bir hüküm getirilmediği sürece, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, dışında il özel idaresini,

ı) Tip borç taahhütnamesi: Bakanlıktan kredi kullanacak SS ile Bakanlık adına Banka arasında imzalanan borç sözleşmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklık, Kuruluş Yeri, İhale, Yapım, Kredilendirme ve Geri Ödeme

Başvuru ve ortaklık şartları

MADDE 4 – (1) Bakanlığın kredi desteğinden yararlanmak isteyen SS’lerce; genel ortak listesi, ortakların üçüncü fıkrada belirtilen nitelik ve şartları haiz olduğunu gösteren belgeler ile ikinci fıkrada belirtilen SS kuruluş yerinin uygunluğuna ilişkin belgeler, SS’nin kurulduğu ildeki Valiliğe bir dilekçe ekinde sunulur.

(2) Valilikçe onaylanan genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin aşağıdaki belgeler Bakanlığa gönderilir:

a) SS bilgilendirme raporu.

b) Onaylı imar planları ve açıklama raporu.

c) SS’ye ait tapu bilgileri ve varsa parselasyon planı.

ç) İhtisas SS’ler için; “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı.

(3) Bakanlığın kredi desteğinden yararlanacak olan SS ortaklarının, Kooperatifler Kanunu ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde belirtilen nitelik ve şartları taşımaları ve Bakanlığa kredi borçlarının bulunmaması gerekir.

SS kuruluş yeri ve yatırım programına teklif

MADDE 5 – (1) SS kuruluş yeri önerilerinin uygunluğuna ilişkin değerlendirme Bakanlıkça yapılır. Bu değerlendirme kapsamında;

a) İncelenen alanın büyüklüğü, mevkii ve idari durumu,

b) Yerleşim merkezinin özellikleri ve incelenen alanın yerleşime göre konumu,

c) İncelenen alanın karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu ulaşım bağlantıları,

ç) Eğimi ve yönü,

d) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

e) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

f) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı,

g) Hakim rüzgar yönü,

ğ) Drenaj durumu,

h) Taşkına maruz kalma durumu,

hususları incelenir.

(2) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımlar işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.

(3) SS kuruluş yerinin Bakanlıkça uygun görülmesinin ardından SS inşaatlarının kredilendirilmesine ilişkin projeler Bakanlık tarafından yatırım programına alınması için Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edilir.

Proje ve keşif özetleri

MADDE 6 – (1) Yatırım programına alınan SS inşaatlarının uygulama projelerinin ve keşif özetlerinin kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlıkça uygun görülmesi gerekir.

(2) Aşağıdaki belgeler SS’ce Bakanlığa gönderilir:

a) Parselasyon planı.

b) Ruhsat makamınca onaylı;

1) Plankote,

2) Parsel bazında uygulamaya esas zemin ve temel etüt raporu,

3) Subasman kotlu plan,

4) Genel yerleşim planı,

5) Mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat gibi uygulama projeleri, hesap ve detayları,

6) Kazı plan ve kesitleri,

7) Yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu projeleri ve hesap tabloları,

8) Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim elektrik şebeke projeleri,

9) Haberleşme projeleri.

c) Keşif özetleri.

(3) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sıralanan belgeler kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülerek SS’ye gönderilir.

(4) Bakanlıkça yapılacak incelemede işyerlerinin işlevselliği ve kullanılacak malzemelerin ekonomikliği değerlendirilir.

İhale esasları ve katılım şartları

MADDE 7 – (1) Yılı yatırım programına göre ödenek tahsis edilen SS’lerin inşaatlarına ait ihaleler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkta gerçekleştirilir.

(2) SS inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırılmasına, ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalanmasına ve konu ile ilgili SS yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin, S.S. genel kurul kararı alınır. Genel kurul kararı ve buna istinaden alınan yönetim kurulu kararı ve keşif özetlerinin Bakanlığa gönderilmesi ile ihale süreci başlar.

(3) İhalelerin, ilan edilerek kapalı teklif usulü ile yapılması esastır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların, kanuni ikametgâh sahibi olması, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunması, istenilen teminat ve belgeleri vermesi zorunludur.

(5) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

İhale dosyası ve ihalenin ilanı

MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten ihale şartnamesi, sözleşme tasarısı, teknik şartnameler Bakanlık tarafından tespit edilecek kriterlere göre, SS tarafından hazırlanarak ihale dosyası oluşturulur.

(2) Bu dosyada işin niteliğine göre yer alacak özel ve teknik şartların yanı sıra aşağıdaki bilgilerin de bulunması zorunludur:

a) SS’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları.

b) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı.

c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati.

d) Keşif bedeli, geçici teminatın miktarı ve şartları ile kesin teminata ait şartlar.

e) İhale usulü, teklif alma şekli, teklifin teslim tarihi ve yeri.

f) İhaleye katılamayacak olanlar.

g) İhale dışı bırakılma nedenleri.

ğ) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, dış zarf açılması, iç zarf açılması ile ilgili esaslar.

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

i) İşe başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar.

j) İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya iptal etmekte idarenin serbest olduğu.

k) Ödeme yeri, şartları ve süresi ile avans verilip verilmeyeceği ile ilgili şartlar ve miktarı.

l) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

m) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları.

n) Vergi, resim ve harçların kim tarafından ödeneceği.

o) İş ve işyeri sigortalanmasına ilişkin şartlar.

ö) İhale kararının kesinleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanma süreci.

p) İhtilafların çözüm şekli.

(3) İhale konusu işler, Resmî Gazete ile mahalli gazetelerde ikişer defa yayınlanmak suretiyle ilan edilir. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on beş günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz. İhale ayrıca Bakanlık internet sayfasında da duyurulur.

(4) İhale dosyasının bedelli veya bedelsiz verileceği, bedelli verilecekse satış bedeli ile temin edileceği yer, ihale ilanında belirtilir.

(5) İhale ilanında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

a) SS’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları.

b) İhale konusu olan işin adı, niteliği, yeri ve keşif bedeli.

c) İhale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati.

d) İhalenin usulü ve teklif alma şekli.

e) Geçici teminat miktarı.

f) İsteklilerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri.

g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler

MADDE 9 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin yüzde üçünden aşağı olmamak üzere geçici teminat, ihale bedelinin yüzde onundan az olmamak üzere kesin teminat alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, SS tarafından belirlenecek banka şubelerine yatırılır ve makbuzları ihale dosyasına konur.

İhale komisyonu

MADDE 10 – (1) İhale komisyonu, biri komisyon başkanı olmak üzere beş Bakanlık personeli ve SS’yi temsilen iki üyeden oluşturulur.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini belirtir. Alınan kararlar tutanağa bağlanır.

(3) Yeterlik ve ihale aynı komisyonca yapılır.

Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:

a) Kapalı zarf içerisinde, teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere, ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya kaşelenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak kapalı zarf içerisinde sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen indirim oranının veya teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında idareye ulaşmayan teklifler işleme konulmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(2) Tekliflerin alınması ve açılması:

a) İhale komisyonunca teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Bu incelemede, dış zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale komisyonunun açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi hususlarına bakılır.

b) Dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak katılımcı firmaların isimleri okunur. İsteklilerin teklif mektubunu içeren iç zarfları, yeterlik sonucunda değerlendirilmek üzere açılmadan ayrılır. İsteklilerin dış zarf belgeleri ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere, yeterlik sonuçlarının açıklanacağı ve teklif mektuplarının açılacağı gün ve saat belirtilerek oturum isteklilere kapatılır.

(3) Tekliflerin değerlendirilmesi:

a) Dış zarf değerlendirilmesi: İsteklilerin dış zarf belgeleri ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan ekleri, ihale komisyonunca değerlendirilerek, ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

b) İç zarfların açılması: İlk oturumda tespit edilen gün ve saatte, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonunca yapılan dış zarf inceleme sonuçları, yeterlik alamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma nedenleri gerekçeleri ile birlikte açıklanır. Değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları açılmadan iade edilir. İhale komisyonunca dış zarf belgelerinin tamam olduğu tespit edilerek, yeterli bulunan isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları sıra ile açılarak, istekliler ile teklif ettikleri indirim oranları açıklanır.

c) Bu işlemlere ilişkin ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler tutanağa bağlanır.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

a) İhalede, yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen geçerli teklifler içerisinden en yüksek indirim oranı veya en ucuz teklif bedeli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilir. Birden fazla istekli tarafından aynı indirim oranının teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

(5) İhale komisyonu, ihale dosyası esasları dahilinde isteklileri değerlendirir. İhale komisyonu kararı üzerine, SS ve/veya Bakanlık verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girilmez.

İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşme düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek onaya sunar.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden, ihalenin onayından önce, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair kanıtlayıcı belgeler istenir. İhale üzerinde bırakılan istekli en geç 7 gün içinde, söz konusu belgeleri ibraz etmek zorundadır. İhale kararı, karar tarihini izleyen en geç 21 gün içinde onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmemesi halinde veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi durumunda ihale kararı iptal edilir ve bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale; komisyon kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç on takvim günü içinde, ihale üzerinde bırakılana veya vekiline, imzası alınmak veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

(5) İhale kararı kendisine bildirilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bildirimi izleyen günden itibaren on takvim günü içinde, ihale dosyasında belirtilen oranda, sözleşmeye kaydolunacak kesin teminatı vererek noter kanalıyla sözleşme imzalaması şarttır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur; geçici teminat gelir kaydedilir ve istekli, Bakanlık kredisi ile yapılacak işlere ait ihalelere iki yıl süre ile katılamaz.

(6) İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(7) SS’nin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Yönetmelikte yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde, 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

(8) İhalenin sonuçlanmasını müteakip, SS ile yüklenici arasında noterden düzenlenecek dört adet sözleşme dosyasından bir adedi Bakanlığa gönderilir.

(9) Yeterli bir gerekçesi olmadan usulüne uygun olarak istekli ile sözleşme imzalamayan SS’ler yatırım programından çıkarılır.

(10) Bu Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer hususlar için, kamu ihale mevzuatının ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Hakediş raporları ve kabul işlemleri

MADDE 13 – (1) SS ve yüklenici arasında imzalanan, sözleşme dosyası esaslarına göre gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar karşılığı olarak SS’nin sorumlu kontrol teşkilatı tarafından hazırlanacak hakediş raporları, SS’ce onaylandıktan sonra Bakanlık tarafından kredilendirilme açısından seviye tespiti yapılır.

(2) SS’lerin kabul işlemleri, SS tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılıp onaylandıktan sonra bir nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.

Kredilendirme

MADDE 14 – (1) Kredinin kaynağı, SS inşaatlarının yapımı için Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden oluşur.

(2) SS’ler, Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre hazırlanan tip borç taahhütnamesini, notere onaylattıktan sonra bankaya verirler. Borç taahhütnamesinin, bankaya intikalinden sonra kredi kullanılabilir.

(3) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü SS tarafından bankaya onaylı listeler halinde bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine, Bakanlık adına birinci derece ve sırada kredinin yüzde kırk fazlası kadar gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa üzerine yapılacak her türlü inşaat, ipotek kapsamına dâhil edilir.

(4) Krediler, SS inşaatı yapmak amacıyla tahsis edildiğinden, tahakkuk edecek hakediş bedelleri; amacı dışında kullanılamaz, başka kişi ve kuruluşlara devredilemez, temlik edilemez, haczedilemez. Bu hükümlere uyulmaması halinde kredilendirilme durdurularak, ödenen meblağlar SS’ye faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilir.

(5) Bakanlık kredisi SS aracılığı ile kullandırılır. Ferdi kredi kullandırılmaz.

(6) Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmez.

(7) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını mevzuat çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, gerektiği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.

Katılım payı

MADDE 15 – (1) Katılım payı, kredilendirilme açısından vize edilen hakediş bedelinin, Bakanlık hissesi dışındaki SS’ce ödenmesi gereken kısmıdır.

(2) Fiili kredi ödemelerinin yapılabilmesi için SS tarafından katılım payının Bankanın mahalli şubesindeki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Kredinin geri dönüşü ve erteleme

MADDE 16 – (1) SS’ye kullandırılan kredinin tamamı, inşaatın tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra faizi ile birlikte itfaya bağlanır.

(2) Borçludan, kredi taksitleri vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birinin, vadesinde ödenmemesi veya borç taahhütnamesi hükümlerine uyulmaması halinde, borcun tamamı muacceliyet kazanır. Bu tarihten itibaren, borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir. Taksitler vadesinde ödenmediği takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen taksit tutarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında gecikme faizi uygulanır. Borcun tamamı muacceliyet kazanıp icrai takip aşamasına geçilmesinden sonra ise temerrüt faizi uygulanır.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, vadesi geçen borçlarını ödeyememiş veya ödeyemeyecek durumda bulunan SS’lerin talepleri halinde, vadesi geçmiş anapara ve dönem faizi borç taksitleri; müteakip taksitlere eşit olarak ilave edilmek ve cari oran üzerinden faiz uygulanmak suretiyle; doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali hariç olmak üzere, en fazla dört yıl ve sekiz taksit olmak üzere ertelenebilir. Ancak son itfa tarihi hiçbir şekilde değiştirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın denetimi

MADDE 17 – (1) Bakanlık, kendi veya uygun göreceği merciler marifetiyle SS’leri, kredi işlemleriyle ilgili olarak dilediği zaman denetler; düzeltilmesi gerekli görülen hususların tespiti halinde gerekli tedbirleri alır. SS, Bakanlık talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir