Kamu Kurumları Aidat Öderken Damga Vergisi Kesintisi olur mu ?

elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt ve

asansör bakımı faturalarına ilişkin ortak giderlere katılım için

yapılan ödemeler ile resmi dairenin sahibi olduğu apartman

daireleri için ödenen aidatlar nedeniyle düzenlenen kağıtların

damga vergisi hk.

İlgi :   27.12.2011 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, İdareniz ile … Vakfı arasında düzenlenen protokol gereği, … İşhanına ait ortak giderlerden hissenize isabet eden kısmın ödenmesinde düzenlenen makbuzlar ile İl Özel İdarenizin sahip olduğu apartman dairelerinde, ortak giderler için tahsilat makbuzu karşılığı yapılan ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan ve … Vakfı ile İdareniz arasında düzenlenen 18.12.1996 tarihli “protokol”un tetkikinden, mülkiyeti … Vakfına ait olan arsa üzerine İl Özel İdarenizce kat karşılığı inşaat yaptırılacağı, bu inşaat karşılığında bazı dükkan ve büroların İdarenize ait olacağı ve İdareniz adına tapuya tescil ettirileceği, anılan binanın kazan dairesinde kullanılacak olan odun, kömür ve benzeri giderleri ile elektrik, su fatura bedellerinin … Vakfı tarafından karşılanacağı, daha sonra Özel İdareye ait kısımlara isabet eden miktar işyeri kiracılarından Vakıf tarafından tahsil edileceği hususlarının düzenlendiği; ayrıca, dilekçenizden söz konusu protokol gereği, ortak kullanım gideri olan su tüketim bildirimi, elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt, asansör bakım faturalarının … Vakfı adına düzenlendiği, İdarenizin ise hissenize isabet eden oranda ödemeyi Vakfa yaptığı, sahip olduğunuz apartman dairelerine ait ortak giderler için de aidat ödediğiniz anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci madde hükmüne göre resmi daire tanımına giren kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapacakları ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü gereğince damga vergisine tabi tutulması gerektiğinden, anılan Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olan İdareniz tarafından, kişi konumundaki … Vakfına su, elektrik tüketim bildirimi, serbest meslek makbuzu, yakıt ve asansör bakımı faturalarına ilişkin ortak giderlere katılım için yapılan ödemeler ile sahip olduğunuz apartman daireleri için ödenen aidatlar nedeniyle düzenlenen kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir