Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak olan işlemler;

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak olan işlemler;

ZEMİN TESPİT TUTANAĞI:

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolar (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) Tarafından yapılacak işlemler:

LİHKAB/ SHKMMB’ larca zemin tespit tutanağı düzenlenmesi için;

İmar Planlarında Umumi Hizmet Alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyeden alınan belge aranacaktır.

Taşınmazların imar planında umumi hizmet alanlarına (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, park yol, meydan, yeşil alan otopark ibadet yeri ve karakol vb) denk gelen kısımların bulunması halinde belediye terk edilmeden belge vermemektedir.

LİHKAB/SHKMMB e yapılan başvurularda istenecek belgeler:

1.   Yapı Kayıt Belgesi

2.   LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge

Umumi Hizmet alanlarına denk gelen alan yoksa zemin tespit tutanağının uygun bir yerinde bu yönde gerekli belirtme yapılarak imzalanacaktır.

3.   Tapu Senedi – Tapu Kaydı ve Kimlik Belgesi

4.   LİHKAB/SHKMMB’ lara yapılan zemin tespit tutanağı başvurularına ilişkin hizmet sözleşmesi/ tip sözleşme düzenlenecek olup (LİHKAB lar bunu aynı anda fen kaydına alacaklardır.) Düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı için LİHKAB’ lara ödenecek olan ücret lisanslı büro hizmet ücretleri tarifesine göre belirlenecektir.

5.   Zemin tespit tutanağı tapu kütüğünde değişik işlemi gerektirdiğinden (cins tashihi ve kat mülkiyeti tesis edileceğinden) Buna göre düzenlenecektir. (Zemin tespit tutanağının kroki kısmında;  işleme konu yapıların ve eklentilerinin proje ile zemin durumu dikkate alınarak yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan (kadastro paftasının koordinat sistemi ile uyumlu) koordinatlarını, yapıların birbirlerine göre ve parsele göre konumlarının yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarı gösterecek şekilde hazırlanması zorunludur)

Zemin tespit tutanağı, düzenleyen mühendis ve talepte bulunan yapı maliki tarafından imzalanarak başvuru belgeleri ile birlikte kadastro müdürlüğüne sunulacaktır.

KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.   İstemde bulunanın kimlik belgesi

2.   İstemde bulunan temsilci ise temsilci belgesi

3.   Yapı Kayıt Belgesi

4.   Zemin tespit tutanağı

5.   LİHKAB/SHKMMB tarafından umumi hizmetlere denk gelen kısımların olmadığına ve dolayısıyla terk edilecek Kısımın olmadığına ilişkin ilgili belediyeden alınacak belge

6.   Tapu Maliki ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan hizmet sözleşmesi/tip sözleşme ve fatura

7.   Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sonrası Kadastro Müdürlüğünce öncelikle gerekli kontrollük ve teknik belge hizmet bedeli tahsili sonrasında işlem fen kaydına yapılacaktır.

Kadastro Müdürlüklerince başvuru konusu olan parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılarak Zemin Tespit Tutanağının Tescil Sayfası kısmına “Tescil sayfası 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi uyarınca isteğime uygun olarak düzenlenmiştir.” İbaresi yazılarak kontrol ve onay ve imzaları tamamlandıktan sonra Zemin tespit tutanağı üst yazısı ile fiziksel olarak ekleri (3 ve 5 numaralı belgeler) taranarak sistem üzerinden güvenli elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Zemin tespit tutanağının incelenmesi sonucunda, zemin tespit tutanağının aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda başvuruya ilişkin belgeler LİHKAB / SHKMMB ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu aykırılıkların giderilmesi halinde işlemlere devam edilir.

Zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu olduklarından Kadastro Müdürlüğünce sadece büro kontrolü yapılmakla yetinilinir.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Zemin tespit tutanağı ve eklerinin Kadastro Müdürlüğünce kontrolü yapılarak Tapu Müdürlüğüne intikali sağlandıktan sonra Tapu Müdürlüğünce;

1.   Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen yapı kayıt belgesi, Zemin tespit tutanağı ve hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunmadığına ilişkin ilgili BELEDİYEDEN ALINAN BELGE,

2.   Mevcut yapıların veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları, işyeri nevi ile bunların 1 den başlayıp sıra ile giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki tarafından imzalanan ve elektronik ortamda 200 dpi çözünürlükte siyah beyaz olarak taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan aktif formatında düzenlenmiş CD) Tapu Müdürlüğüne BELEDİYE ONAYI ALINMAKSIZIN İBRAZ EDİLEN PROJE

3.   Bağımsız bölümlerin kullanış tarzına bağımsız bölümlerin özelliğine göre hazırlanmış kat mülkiyetini kuran yapı maliki tarafından imzalanmış YÖNETİM PLANI

4.   ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

5.   Yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi

6.   492 sayılı kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin 1-13 a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 seri nolu harçlar kanunu genel tebliğ ekinde yer alan belge

7.   Tapu Müdürlüğünce işleme ilişkin döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilerek tapu sicilinde gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir.

Tapu Müdürlüğünce tescil sonrası zemin tespit tutanağı üst yazı ile Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Tescil sonrasında değişiklik beyannamesi Kadastro Müdürlüğü tarafından paftasına ve fen klasörüne işlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir