CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

1 Kasım 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30582
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 81 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Açık halde satılan mal: Özellikle meyve ve sebze gibi önceden paketlenmeksizin ölçülerek satılan malı,

b) Başkan: İşyurtları Daire Başkanını,

c) Firma: Konsinye satış sözleşmesi yapılması için başvuruda bulunan ve başvuruya konu ürün veya ürünleri imal eden ya da satış konusunda yetkilendirilen veya ilgili mevzuat çerçevesinde satış yetkisi bulunan gerçek ve tüzel kişiyi,

ç) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi ve benzeri nedenlerle indirimli fiyatlarla gerçekleştirilen satışı,

d) Kantin: İç kantin, dış kantin, adliye kantini, satış yerleri ve diğer satış yapılan üniteleri,

e) Konsinyatör firma: Konsinye satış sözleşmesi kapsamında ürünü kantine gönderen ve diğer yükümlülükleri yerine getiren firmayı,

f) Konsinye satış: Bir firmanın daha önceden belirlediği ve bildirdiği fiyatla satılmak üzere bir ürünü veya ürün grubunu irsaliye ile kantine teslim ettiği ve satışın yapılması durumunda işyurtları konsinye satış geliri ve öngörülmesi durumunda reyon kullanma bedelinin ödendiği satış yöntemini,

g) Konsinye satış sözleşmesi: Kurum ile konsinyatör firma arasında konsinye satışlara ilişkin karşılıklı yükümlülükleri düzenlemek amacıyla imzalanan sözleşmeyi,

ğ) Konsinye sözleşmesi yürütücüsü merkez işyurdu: Belirli ürünlerde konsinye sözleşmesinin daha etkin yürütülebilmesi için belirlenen bir veya birden fazla işyurdunu,

h) Kurul: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,

ı) Kurum: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,

i) Reyon: Kantinlerde benzer ürünlerin satıldığı bölümleri,

j) Ürün: Her türlü gıda malzemesi, mama, şekerleme, içecek, meyve, sebze, kahvaltılık malzemeler, kâğıt, deterjan, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım malzemeleri, gündelik hayatta ve el işi faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, giyim eşyaları ve diğer tekstil malzemeleri, elektrikli eşyalar, oyuncaklar, yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler, kırtasiye malzemeleri gibi alışverişe konu mallar ile iletişimin sağlanmasında kullanılan telefon kartları, süreli ve süresiz yayınlar ile kitapları,

k) Ürün birim fiyatı: Bir ürünün ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden birinde tüm vergiler dâhil fiyatını,

ifade eder.

Temel ilkeler ve uygulama esasları

MADDE 4 – (1) Konsinye satış sözleşmesi kapsamında kantinlere bırakılan ürünlerin mülkiyeti, satış işlemi gerçekleşene kadar bu ürünü kantine bırakan konsinyatör firmaya aittir. Bu ürünün satılamaması veya raf ömrünü doldurması durumunda ürün, konsinyatör firma tarafından geri alınır. Konsinyatör firma, satış için bırakılan ürünleri yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelebilecek maddi kayıplara karşı sigorta ettirebilir. Sigorta yaptırması halinde konsinyatör firma Kuruma bilgi verir.

(2) Konsinye satış sözleşmesinde, işyurtları müdürlüklerinin konsinye satışlardan alacağı konsinye satış gelirine ilişkin madde ile konsinyatör firmanın başvurusu kapsamında sunduğu belgeler yer alır. Konsinyatör firma tarafından Kuruma, reyon kullanma bedeli ödenecek ise sözleşmede bu hususa yönelik düzenlemeye de yer verilir. İşyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli, sözleşme konusu ürün ya da ürün grupları çerçevesinde belirlenir. Bu belirleme belirli bir oran veya sabit tutar çerçevesinde olabileceği gibi bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı karma usulde yapılması da mümkündür. Kurum, konsinye satış gelirinin asgari ve azami tutarını ya da oranını belirleyerek konsinyatör firmaların bu aralıkta bir oran veya tutar belirlemesine yönelik düzenleme yapabilir. Ayrıca satış tutarının belirli bir miktarı geçmesi halinde, Kuruma belirli bir tutarda veya oranda promosyon ücreti ödeneceğine yönelik düzenleme yapılabilir.

(3) Kurum belirli ürün veya ürün gruplarında işyurdu konsinye satış geliri tutarı ya da oranı belirleyerek, bu tutarı veya oranı kabul eden firmalarla konsinye satış sözleşmesi imzalayabilir. Bu durumda yeterliği sağlayan tüm başvuru sahipleriyle sözleşme yapılabileceği gibi sayısı üçten az olmamak üzere belirli sayıda firma ile de konsinye satış sözleşmesi imzalanabilir. Bu durumda sözleşme süresi en fazla yirmi dört aydır. Kurum, sözleşme imzalandıktan sonra konsinyatör firmalara en az üç ay önceden bilgi vermek suretiyle sözleşme süresini on iki aya kadar kısaltabilir.

(4) Telefon kartları başta olmak üzere belirli ürünlerde bir veya birden fazla işyurdu, konsinye satış sözleşmesi yürütücüsü merkez işyurdu olarak belirlenebilir. Merkez işyurdu, diğer işyurtlarının taleplerinin konsinyatör firmaya iletilmesi, ürünlerin dağıtılması ve ürün tedarik planlaması yapılmasına yönelik faaliyetlerden birini, birkaçını ya da tamamını yerine getirir. Bu durumda merkez ve diğer işyurtlarının konsinye satış gelirinden alacakları pay, konuya yönelik Kurulun düzenleyici kararı esas alınarak belirlenir.

(5) Konsinye satış sözleşmesi yapılmasına yönelik başvurunun, belirli sayıda ürün veya ürün grubundan az olmamasına yönelik düzenleme yapılabilir. Sözleşmenin uygulanması sürecinde konsinyatör firmanın teslim ettiği farklı ürün sayısının, sözleşmede belirtilen ürün sayısının yarısından daha az olması durumunda Kurul kararı ile sözleşme sona erdirilebilir.

(6) Kurul kararıyla belirli il veya illerde konsinye satış sözleşmesi yapılması konusunda işyurdu görevlendirilebilir. Bu durumda konsinye satış sözleşmesi yapılmasına yönelik başvurular bu işyurdunca alınır ve değerlendirilir. İşyurdu, sözleşme yapılmasına yönelik kararını Kurul onayına sunar. Kurulun kararı çerçevesinde diğer işlemler görevli işyurdunca gerçekleştirilir.

(7) Kurum tarafından konsinye satış işlemlerinde kullanılacak konsinye satış sözleşmesi tasarısı hazırlanır. Bu kapsamda sektörde kullanılması mutat olan sözleşmelerden yararlanılabilir. Farklı ürün veya ürün grupları için farklı sözleşme tasarıları hazırlanabilir.

(8) Konsinyatör firma, ürünleri kantine gönderirken sevk irsaliyesi düzenler. Düzenlenen bu irsaliyede ürünün konsinye olarak satılacağının anlaşılabilmesi için “Konsinye olarak teslim edilmiştir.” ifadesine yer verilir. Konsinyatör firma mali mevzuat çerçevesinde irsaliye ve faturalandırma işlemlerini yapmakla sorumludur.

(9) Teslim edilen ürünlerin muhafazası için gerekli tedbirler kantin görevlilerince alınır.

(10) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş ürünler için uygun soğutucuların olmaması halinde konsinyatör firma tarafından bu soğutucuların sağlanması öngörülebilir. Firmanın talep etmesi halinde soğutucular sözleşmenin sona ermesiyle birlikte iade edilir. Talep edilmemesi halinde soğutucular demirbaşa kaydedilir.

(11) Vergi mevzuatı çerçevesinde vergi mükellef kaydı bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile konsinye satış sözleşmesi imzalanamaz.

(12) Kantinlerde, konsinye satış sözleşmelerine konu olan ürün veya ürün gruplarında üçten az olmamak üzere belirli sayıda marka olmasına yönelik sınırlama yapılabilir.

(13) Konsinye satış sözleşmesine konu olan ürünler, teslim sırasında görevli personelce kontrol edilir. Talep ve stok yönetimi ile muayene işlemlerinin etkinleştirilmesine yönelik elektronik sistem kurulması yönünde gerekli tedbirler alınır.

(14) Görevli personelce her hafta başında bir önceki hafta satılan ürünlerin miktarı belirlenerek satış raporu düzenlenir. Her ayın ilk işgünü bu raporlar birleştirilerek aylık satış miktarı ve tutarı belirlenir. Ürünlerin konsinyatör firmaya iadesi sırasında da tutanak düzenlenir.

(15) Konsinye satış sözleşmesine konu ürün veya ürün grupları dışında kalan ürünler bu sözleşme kapsamında satılamaz. Ancak mücbir sebepler ya da acil ihtiyaçların karşılanması veya diğer bir konsinyatör firma ile yapılan sözleşmenin feshi durumunda ihtiyaçların temini amacıyla Kurumun ön izniyle sözleşmede yer almayan ürün veya ürünler satılabilir. Kurum, satışına ön izin verdiği ürün veya ürünlerin konsinye satış sözleşmesi kapsamında satışının devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın alınması için gündem teklifini en geç bir ay içinde Kurulun onayına sunar. Kurulun kararı çerçevesinde işlem tesis edilir.

(16) Konsinyatör firma, konsinye satış sözleşmesinin uygulanması sürecinde satışa konu ürün veya ürün gruplarında farklı markalı ürün satışının gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunabilir. Bu başvuru Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul kararı çerçevesinde işlem tesis edilir.

(17) Kurum, konsinye satış sözleşmesi kapsamında yerli ürünlerin satılmasına yönelik tedbirler alabilir.

(18) Konsinyatör firma, ürünlerin son kullanma tarihinden sonra satılmamasına yönelik gerekli önlemleri alır.

(19) Konsinyatör firma, ürünün teslimi ve diğer işlemler sırasında güvenlik koşullarına uygun davranmak zorundadır. Ürünün teslimini gerçekleştiren çalışanlar hakkında bilgi talep edilmesi halinde iki işgünü içinde çalışanın nüfus bilgileri ve adli sicil kaydı ile istenen diğer belgeleri ilgili işyurtları müdürlüğüne dilekçe ekinde sunar.

(20) Konsinye satış sözleşmesi kapsamında sözleşme konusu ürünler tüm kantinlerde satılabileceği gibi belirli kantinlerde satışının yapılmasına da karar verilebilir. Sözleşmenin uygulanması sürecinde Kurum, konsinyatör firmadan satışların diğer kantinlerde de yapılmasını talep edebilir. Ayrıca konsinyatör firma satış yapılan kantinlere ilave olarak farklı kantinlerde de satış yapmaya yönelik talepte bulunabilir. Bu talep Kurulca değerlendirilir ve karar verilir.

(21) Konsinyatör firma ve kantinde görevli personel, satış istatistiklerini dikkate alarak yeterli miktarda ürünün kantinde bulunmasını sağlarlar. Her ay satış miktarları dikkate alınarak gerekli ürün teslim programları hazırlanır. Kurum ve konsinyatör firma, belirli aralıklarla ürün teslimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik toplantılar yapabilir. Stok ve dağıtım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için depo, lojistik ve konsolidasyon ile dağıtım merkezleri oluşturulabilir. Bu depo ve merkezlerin oluşturulması ve işletilmesine yönelik usul ve esaslar Kurul kararıyla belirlenir.

(22) Konsinyatör firmanın sözleşmesi kapsamında yer alan kantinler için tek fiyat uygulaması yapılır. Ancak belirli kantin ya da kantinlerde indirimli satış uygulaması yapılabilir. Bu durumda konsinye satış geliri sabit tutar olarak alınıyorsa bu tutar indirimden etkilenmez. Meyve ve sebzeler için haftalık satış fiyatları belirlenebilir. Bu belirleme, toptancı hal fiyatları üzerinden indirim oranları şeklinde olabilir. Fiyatların belirlenmesinde 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte yer alan sistem internet sayfası ile toptancı hallerinin resmî internet sayfasındaki fiyatlardan yararlanılabilir. Fiyatların belirlenmesinde yararlanılan verilerin belgeleri veya çıktıları muhafaza edilir.

(23) Konsinye satış sözleşmesine konu ürünler, iş saatlerinde kantine teslim edilir. Ancak kantin sorumluları ile konsinyatör firma görüşerek ticari hayatın gerekleri çerçevesinde teslim programları oluşturabilir.

(24) Konsinyatör firma, konsinye satış sözleşmesini üçüncü kişi ya da kişilere devredemez. Ancak konsinyatör firmanın unvan ve tür değişiklikleri ile tam bölünmesi sözleşmenin yürütülmesini etkilemez.

(25) Konsinyatör firma, imalatçısı/üreticisi ya da yetkili satıcısı olduğu ürünün kantinlere dağıtım sürecinde lojistik firmalarından ya da yetkili bayilerden yararlanabilir. Ancak irsaliye ve faturalandırma işlemi konsinyatör firma tarafından yapılır ve satış gelirleri bu firmanın banka hesaplarına aktarılır.

(26) Konsinye satış yapılan kantinler, konsinye satış sözleşmesine konu ürün ve ürün gruplarının ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesi uygulamalarını sona erdirir. Ancak işyurtlarınca veya ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında üretilen ürünler kantinlerde bulundurulabilir. Ayrıca ihtiyacın konsinyatör firma tarafından sağlanamaması ve ihtiyacın acil olarak temin edilmesine gereksinim duyulması durumunda doğrudan temin ya da ihale usulüyle ihtiyaç temin edilebilir. Bu durumda ilgili işyurtları ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle ihtiyacı sağlamasının gerekçeleri konusunda Kuruma en kısa sürede bilgi verir.

(27) Kurul, konsinye satış başvurularının belirli dönemlerde yapılmasına karar verebilir. Ayrıca konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeline yönelik alt ve/veya üst oranlar ya da tutarlar belirleyebilir.

(28) Konsinye satış sözleşmesine konu ürünlerin 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

(29) Kurum, konsinye satış yönteminin geliştirilmesine yönelik tedarik stratejilerine ve elektronik yazılım sistemlerine ilişkin çalışmalar yürütür. Bu çerçevede ürün talep, takip, stok ve satış işlemleri ile kayıt ve kontrole yönelik yazılım programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların yürütülmesi ve konsinye satış uygulamasının takibi ve ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması için merkezi birim oluşturulabilir. Bu birimde görevli personel, fiilen konsinye satışlara yönelik çalışmalarda yer alabilir.

(30) Kurum bünyesindeki ilgili birim, konsinye sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin piyasa fiyatlarını izleyerek gerekli kontrolleri yapar. Konsinyatör firmaların fiyat değişikliklerine yönelik başvurularını alarak inceler ve uygulamaya yönelik kararı verir. Fiyat değişikliklerine göre satış işlemlerinin yapılması için gerekli bilgilendirmeleri yapar. Bu işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için elektronik sistemlerden yararlanabilir. İşyurtları, ürünlerin sözleşmede yer alan ve daha sonra sözleşmeye uygun olarak uyarlanan fiyatlardan satışını sağlar.

(31) Kurul kararı ile konsinye satış sözleşmelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için usul ve esaslar belirlenebilir. Özellikle fiyat değişikliklerinin uygulanmasına yönelik ilke kararları alınabilir. Kurul tarafından Kurum ve işyurtlarının sorumluluklarına yönelik düzenlemeler yapılabilir. Kurulun onay vermesi durumunda Kurum belirli dönemlerde ürünlerin en üst satış fiyatını belirleyebilir.

(32) Konsinyatör firmadan ürünlerin satış işlemlerinde yararlanılmak üzere tanıtım materyalleri ve/veya ürün bilgileri ve fiyatlarının yer aldığı satışı kolaylaştıracak belgeler talep edilebilir.

(33) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı olarak kabul edilir.

(34) Konsinye satış sözleşmesi kapsamındaki bir ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi, ürünün piyasaya arzının kısıtlanması, piyasadan toplatılması ve bertaraf edilmesine ilişkin önlemler alınması halinde konsinyatör firma, Kurum ve işyurtlarındaki ilgilileri en kısa sürede sözlü ve yazılı olarak bilgilendirir ve ürünün satış işlemleri durdurulur. Konsinyatör firma, faaliyetleri çerçevesinde gerekli olduğu durumlarda ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Ayıplı malın neden olduğu zararlara yönelik sorumlulukların belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

(35) Konsinye satış sözleşmesi kapsamındaki bir üründen kaynaklandığı tespit edilen ve sağlık kurumlarına intikal eden vakalara ilişkin bilgiler en kısa sürede yetkili kurumlara iletilir ve taraflarca gerekli tedbirler alınır.

Konsinye satış sözleşmesi imzalamak isteyen firmaların sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) Konsinye satış sözleşmesi imzalamak isteyen gerçek veya tüzel kişinin, teklif ettiği ürünlerin imalatçısı ya da yetkili satıcısı olması zorunludur. Bu hususa yönelik belgeler Kuruma sunulur. Ayrıca sözleşme süresinin bir yıldan daha uzun olduğu durumlarda bu belgelerin her yıl sunulması zorunludur. Konsinyatör firmanın belirli ürünlerdeki yetkili satıcılığının sona ermesi durumunda Kuruma en kısa sürede bilgi vermesi zorunludur. Bu durumda konsinyatör firma söz konusu ürünleri kantinlere bırakamaz.

(2) Sözleşme imzalanan gerçek veya tüzel kişinin imalatçılık ya da yetkili satıcılıklarının tamamının sona ermesi durumunda kantinlere bıraktığı ürünlerin satışının tamamlanmasıyla birlikte sözleşme sona erer.

(3) Konsinye satış sözleşmesi kapsamında meyve ve sebzenin bulunması durumunda konsinyatör firmanın 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ürünün satımı ve/veya devri konusunda yetkili olması gerekmektedir.

Konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli

MADDE 6 – (1) Konsinye sözleşmesi imzalamak isteyen firma, her bir ürün ya da ürün grubu için işyurdu konsinye satış geliri teklif eder. Konsinye satış geliri, parasal bir tutar ya da orana tekabül edecek şekilde saptanabilir. Kurum belirli ürün gruplarında işyurdu konsinye satış geliri belirleyerek firmalarla konsinye satış sözleşmesi imzalayabilir. Ayrıca toplam satışın belli bir tutarı geçmesi halinde, satış tutarının belirli bir oranına ya da tutarına tekabül eden bedelin işyurtları hesaplarına aktarılmasına yönelik sözleşmede düzenleme yapılabilir.

(2) Üçer aylık dönemler itibarıyla sabit bir tutarın veya konsinyatör firmaya aktarılan tutarın belirli bir oranına tekabül edecek bedelin, Kuruma reyon kullanma bedeli olarak aktarılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Bu bedel hiçbir surette firmaya aktarılan tutarın yüzde ikisini geçemez. Belirli alımlarda reyon kullanım bedeli alınmayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Yapılması, Değerlendirilmesi ve Onaya Sunulması

Firmaların konsinye satış sözleşmesi yapmasına yönelik başvuruları

MADDE 7 – (1) Firmalar konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve imzalı talep mektubu ile yapar. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(2) Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir:

a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer aldığı açıklama dokümanı,

b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına yönelik açıklama dokümanı,

c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgeler,

ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Oda kayıt belgesi.

Başvurunun incelenmesi ve müzakere süreci ile sözleşme tasarısının Kurulun onayına sunulması

MADDE 8 – (1) Konsinye satış sözleşmesi yapılmasına ilişkin talep başvurusu Kurum tarafından incelenir. Belgelerinde eksiklik bulunmayan ve konsinye satış geliri ile reyon kullanma bedeli uygun görülen başvuru sahibiyle müzakere gerçekleştirilir. Müzakere sonucunda netleştirilen başvuru ve sözleşme tasarısı, Kurulun onayına sunulur. Kurul tarafından başvurunun uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanır. Kurul tarafından sözleşmede değişiklik yapılmasına karar verilmesi ve firmanın da bu değişiklikleri kabul etmesi durumunda da sözleşme imzalanır.

(2) Konsinye satış sözleşmesi yapılmasına ilişkin başvurunun incelenmesi sonucu belgelerinde eksiklik bulunmayan ancak konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli ile diğer önerilerinden biri, birkaçı ya da tamamı uygun görülmeyen başvuru sahibine teklifinin uygun bulunmadığı bildirilir.

(3) Başvuru belgelerinde eksiklik bulunmayan ancak konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli ile diğer önerilerinden biri, birkaçı ya da tamamı uygun görülmeyen firmayla, bu hususların görüşülmesinde yarar görülürse firma müzakereye çağrılır. Kurum ve başvuru sahibinin bu müzakere süreci sonunda mutabakata ulaşmaları halinde, tarafların üzerinde anlaştığı sözleşme tasarısı Kurulun onayına sunulur. Kurul tarafından sözleşmenin uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanır. Kurul tarafından sözleşmede değişiklik yapılmasına karar verilmesi ve firmanın da bu değişiklikleri kabul etmesi durumunda da sözleşme imzalanır.

(4) Firma müzakere sürecine davet edildiği halde müzakereye katılmaz ise başvurusu reddedilir. Bu firmanın başvuruları bir yıl süresince değerlendirmeye alınmaz.

(5) Müzakere sürecinde konsinye satışa yönelik teknik detaylar ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlar ele alınır. Başvuru sahibinin diğer satışları hakkında ticari sır niteliği bulunmayan bilgiler talep edilebilir. Ayrıca başvuruların incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere başvuru sahiplerinden bilgi ve belge istenebilir. Kurumun yazılı açıklama talebine, yazılı olarak cevap verilir. İstenilen sürede yazılı olarak açıklama sunulmaz ise başvuru değerlendirme dışı bırakılır.

Sözleşmeye davet ve başvuru sahibinin sözleşme yapılmasında sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Sözleşme yapılmasına onay verilen başvuru sahibi, sözleşme imzalamaya davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde sözleşmeyi imzalayacağı ifade edilir.

(2) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri başvuru sahibine aittir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında başvuru sahibinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda bir yıl süresince yapacağı başvurular değerlendirilmez.

(4) Sözleşme, Başkan veya görevlendireceği kişi ve başvuru sahibi tarafından imzalanır. Sözleşmenin Kurumca onaylı bir örneği firmaya verilir.

(5) Kurum, işyurtları müdürlüklerine imzalanan konsinye satış sözleşmesi hakkında bilgi verir.

(6) Konsinyatör firma, Kuruma konsinye satışlara yönelik bir çalışma planı sunar. Kurum, işyurtları müdürlüklerini bu çalışma planı hakkında bilgilendirir.

Konsinye başvurusunda bulunamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde konsinye satış sözleşmesi yapmaya başvuruda bulunamazlar:

a) Geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile affa uğramış olsa bile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ya da devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Kurum ve işyurtlarında ortak üretim ve faaliyette bulunmaya yönelik işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

ç) Kanunla görevlendirilen kamu kurumları tarafından, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

d) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler.

e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile kurulmamış tüzel kişiler.

f) Yukarıdaki bentlerde sayılanların ortaklıkları.

(2) Yukarıdaki fıkrada sayılanların başvuruda bulunmaları durumunda başvuruları dikkate alınmaz. Bu durumun başvurunun değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile sözleşme yapılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmadan önce bu durum belirlenmişse sözleşme imzalama süreci iptal edilir. Sözleşme imzalanmışsa sözleşme feshedilir.

Kantinde görevli personelin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İşyurtları müdürlüklerinde veya kantinlerde görevli personel doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir konsinyatör firma lehine veya aleyhine işlem yapamayacağı gibi üçüncü kişilerin de kantinlerde bu tür faaliyette bulunmalarına da izin veremez. Bu Yönetmelikte yer alan görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konsinye Satış Sözleşmesinin Uygulanma Süreci

Konsinye satış sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanması süreci

MADDE 12 – (1) Konsinye satış sözleşmesinde, satış yapılacak kantinler ve ürün ya da ürün grupları ile markaları belirtilir. Konsinyatör firmanın başvurusu kapsamında sunduğu belgeler ile firmanın sözleşmenin uygulanma sürecinde kabul edilen taleplerine yönelik belgeleri sözleşmenin eki olarak yer alır.

(2) Konsinye satış sözleşmesi en az bir yıl, en fazla üç yıl olarak yapılır. Ancak pilot uygulamalar için bir yıldan daha kısa süreli konsinye satış sözleşmesi yapılabilir.

(3) Konsinye satış sözleşmesinin uygulanması sürecinde, ürünlerin fiyatlarında değişiklikler olması durumunda sözleşmeye esas konsinye satış geliri oranı korunarak satış fiyatı değiştirilir. Bu değişiklik ürün fiyatının yükselmesi veya düşmesi şeklinde olabilir. Kurumun ilgili birimi, sözleşmenin uygulanması sürecinde altışar aylık fiyat değişiklikleri konusunda Kurula rapor sunar.

(4) Sözleşmenin uygulanması sürecinde sözleşme konusu ürünlerin piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler konsinyatör firmadan talep edilebilir. Bu talep en geç beş işgünü içinde yerine getirilir.

(5) Sözleşmenin uygulanması sürecinde yetkili kurum veya kuruluş tarafından sözleşme konusu ürünün satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda, konsinyatör firma yapılan düzenlemeyi esas alarak bu belge veya belgeleri Kuruma sunmak zorundadır.

Ayıplı malın iadesi ve özen borcu

MADDE 13 – (1) Kantinde görevli personelin gönderilen ürünün ayıplı mal olduğunu belirlemesi durumunda konsinyatör firma bilgilendirilir ve ürün iade edilir.

(2) Konsinye satış sözleşmesine konu ürün veya ürün gruplarının piyasadan geri çekilmesi durumunda konsinyatör firma Kuruma en kısa sürede bilgi verir ve kantin sorumlularını bilgilendirir.

Satış bedelinin konsinyatör firmaya aktarılması

MADDE 14 – (1) Her ayın ilk işgünü bir önceki ayda satışı gerçekleştirilen konsinye ürün miktarı belirlenir. Toptan satış tutarı ile işyurtları konsinye satış geliri hesaplanır. Konsinye satış geliri, işyurtları hesabına gelir olarak kaydedilir. Ayın ilk on günü içinde konsinyatör firma banka hesabına satış bedeli aktarılır.

(2) Piyasa koşulları, iş yükü ya da mali mevzuatın zorunlu kılması durumunda satışı gerçekleştirilen konsinye ürün miktarının belirlenmesi ve satış bedelinin firmaya aktarılmasına yönelik farklı tarihler de belirlenebilir. Bu hususta tarafların görüş birliği içinde olması durumunda sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşmede değişiklik yapılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar ile sözleşmenin feshi

MADDE 15 – (1) Mücbir sebepler hariç olmak üzere ürünlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edilmemesine ilişkin yaygın şikâyetlerin olması durumunda Kurum firmaya yazılı bir ihtarda bulunur. Bu durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilir.

(2) Konsinyatör firma, sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin fiyat değişikliği konusunda Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür. Bu bilginin faks veya elektronik ortamda verilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu fiyat değişikliği ile ürünün piyasa fiyatlarının üzerinde fahiş fiyata satılmasının amaçlandığının anlaşılması halinde sözleşme feshedilir. Firma sözleşmenin feshinden sonra beş işgünü içerisinde ürünleri alıp reyonları boşaltmak zorundadır.

(3) Konsinyatör firmanın sözleşme konusu ürünlerin fiyatı ve kalitesi konusunda dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi durumunda, sözleşme feshedilir. Firma sözleşmenin feshinden sonra beş işgünü içerisinde ürünleri alıp reyonları boşaltmak zorundadır.

(4) Gerçek ve tüzel kişinin yetkisi bulunmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak Kurum ile konsinye satış sözleşmesi imzaladığının belirlenmesi halinde sözleşme feshedilir. Kurum, işyurtları müdürlüklerine konuya yönelik bilgi verir.

(5) Konsinyatör firmanın sözleşmenin uygulanması sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak.

ç) Sözleşme konusu işleri yerine getirirken idareye zarar vermek.

d) Sözleşme konusu işi yerine getirirken elde ettiği bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.

e) Sözleşmenin düzenlemelere aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

(6) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmî veya genel seferberlik ilanı ile gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller mücbir sebep olarak kabul edilir. Süre uzatımı verilmesi ya da sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için konsinyatör firmadan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, firmanın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on işgünü içinde Kuruma yazılı olarak bildirimde bulunulması ve belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(7) Sözleşmenin feshini izleyen ayın ilk işgününde veya en geç yirmi işgününde satışlara yönelik hesaplamalar yapılır. İşyurtları konsinye satış geliri ve ödenmeyen reyon kullanım bedeli bu tutardan tahsil edildikten sonra ürün satış gelirleri firmanın banka hesabına aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başlamış olan konsinye satış sözleşmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2/5/2018 tarihli ve 2018/18 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Konsinye Satış İşlemlerine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde pilot uygulama kapsamında başlatılmış olan konsinye satış sözleşmeleri, 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir