Mesken nitelikli bağımsız bölümündeki işyerinin tahliyesi için yapılması gerekenler-Evren Özmen

ÖZET: Mesken nitelikli bağımsız bölümün eski hale getirilmesi davası açılabilmesi için kat maliklerinin yöneticiye yetki vermeleri gerekir. Böyle bir yetki bulunmuyor ise, bağımsız bölüm maliki olan yöneticinin kişisel olarak da dava açabilmesi mümkündür.

Y. 20 HD E.2017/10770, K.2018/631, T.5.2.2018 KARAR Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının …Sitesinde bulunan A-3 blok D.2 nolu “mesken” nitelikli bağımsız bölümde bilgisayar yazılım ve büro marinaları konusu üzerinde ticari faaliyet yapan şirket olduğunu beyanla mesken nitelikli bağımsız bölümün eski hale getirilmesine, işyerinin meskene dönüştürülmediği taktirde davalının tahliyesine, yargılama, harç ve masraflar ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep etmiştir. Mahkemece HMK’nın 114/1-d ve 115. maddeleri gereğince davacıya dava açma yetkisi verilmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş hükmü davacı taraf temyiz etmiştir. Dava konusu uyuşmazlık bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasına son verilmesi istemine ilişkindir. Davacı site yönetimi temsilcisi 16 nolu bağımsız bölüm malikidir. Yöneticiye kat malikleri kurulunca bu davayı açmak için verilmiş bir yetki bulunup bulunmadığı etraflıca araştırılmadığı gibi yönetici sıfatıyla dava açma hakkı yok ise de aynı zamanda ana taşınmazda bağımsız bölüm maliki olduğundan malik sıfatıyla bu davayı açma hakkı bulunduğu göz önünde bulundurularak yapılacak yargılama sonunda oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 05/02/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir