Kooperatifin konut tahsis etme yükümlülüğü-Yargıtay YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2012/2229 K: 2012/3934 T: 05.06.2012

EVREN ÖZMEN

Konut yapı kooperatifleri aidat ödeme yükümlüğünü yerine getiren ortaklarına kullanılabilir durumdaki bir daireyi tahsisle yükümlüdür. Kooperatif anasözleşmesinin 62. maddesi uyarınca, konutlar maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerinin katılımıyla noter önünde çekilecek kur’a ile dağıtılır. Konutların anasözleşmenin 59/2. maddesine göre ortaklara dağıtılması halinde kur’aya başvurulmaz. Bu durumda, bir konutun ortağa tahsis edildiğinden söz edilebilmesi için ya kur’a sonucu konutun tahsis edilmiş olması veya konutların genel kurulca belirlenecek esaslar dahilinde ortaklara dağıtılmış olması ve genel kurulun bu dağıtımı açık veya zımni olarak onaylaması gerekir. Anlatılan ilkeler dışında, yönetim kurulu genel kurulun karar veya onayı olmaksızın bir dairenin ortağa tahsisine karar veremez. Dava konusu dairenin belirlenen bu ilkeler ışığında kime tahsis edildiği, birden çok kişiye tahsis söz konusu ise ilk tahsisin kime yapıldığı üzerinde durularak oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak dava konusu dairenin davacıya tahsis edildiğinin kabulü isabetli görülmemiştir.

Davacının peşin ortaklığa alınmasına ilişkin geçerli bir genel kurul kararı bulunmalıdır. Böyle bir genel kurul kararı varsa, davacının inşaat finansman giderlerinden sorumlu olmadığı. bunun dışındaki genel yönetim ve alt yapı giderlerinden sorumlu olduğu, geçerli bir peşin ödemeli ortaklık bulunmadığı takdirde, davacının kooperatife karşı olan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği belirlenmelidir.Bir konutun ortağa tahsis edildiğinden söz edilebilmesi için ya kur’a sonucu konutun tahsis edilmiş olması veya konutların genel kurulca belirlenecek esaslar dahilinde ortaklara dağıtılmış olması ve genel kurulun bu dağıtımı açık veya zımni olarak onaylaması gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul karar ve onayı olmaksızın bir dairenin ortağa tahsisine karar veremez.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir