Yeni Makina alımında kdv siz alım için yol haritası-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KDV’siz makina nasıl alınır ?

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi31/12/2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
9.1. Kapsam
9.1.1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılarİstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefleri yararlanır.
9.1.2. İstisna Kapsamına Giren Teslimlerİstisna, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 6948 sayılıKanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar tesliminde uygulanır.…. tarih ve ….sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerinin münhasıran imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizat belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmaz.İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.
9.2. İstisnanın Uygulamasıİstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar.
Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.
İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi(EK:28) verilir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir.
Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır.
Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler
İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirimkonusu yapılabilir.
İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilir.İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde sözkonusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamındaithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresitarafından bu bölüm de onaylanır.Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satışgirişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
9.3. Makina ve Teçhizatın Üç Yıl İçinde Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımıveya Elden Çıkarılmasıİstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvimyılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılmasıveya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezasıuygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergicezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumunmeydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
9.4. İstisnanın BeyanıBu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, KDVbeyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tamİstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyanedilir.Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerinKDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım vegiderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyenmükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.İstisna kapsamında mal ve hizmet alan mükellef/idare, istisna belgesinin bittiği tarihitibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesiistisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulupdoldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
9.5. İadeBu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:- Standart iade talep dilekçesi- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu- Satış faturaları listesi- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili malailişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği9.5.1. Mahsuben İadeMükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdakibelgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMMraporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
9.5.2. Nakden İadeMükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iadetalepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İadetalebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMMraporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilirve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
9.6. Müteselsil Sorumlulukİstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbikedilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir.Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerdenteslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı damüteselsilen sorumludur.Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilensatıcı mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır. Daha sonraişlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartlarındaha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz vezamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. Satıcınıniade talebi ise yukarıda açıklanan şekilde değerlendirilir.”
MADDE 12- Aynı Tebliğin (II/F-4.4.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragrafeklenmiştir.“Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanlarınokul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. Bukapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre kantin olarakbelirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’denistisnadır.”
MADDE 13- Aynı Tebliğin (II/F-4.23.) bölümünün üçüncü paragrafının son cümlesiyürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.“4562 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre parsel birim maliyeti; kamulaştırma,altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerdenoluştuğundan, 3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesinde yer alan istisna kapsamındaki arsateslimine, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birimmaliyeti içinde yer alan harcamalar da dahil edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir