çatının tamir edilmemesi nedeniyle anataşınmazın onarımı için gerekli zararın tespiti

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, çatının tamir edilmemesi nedeniyle anataşınmazın onarımı için gerekli zararın tespiti ve tespit edilen zarar neticesinde bakım ve onarım masrafının kat maliklerinden tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan 18.10.2016 gününde temyiz eden davalı ve aleyhine temyiz olunan davacı adına gelen olmadı. Dosyadaki bilgi ve belgeler okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalıların kat malikleri kurulu olarak 25/09/2013 tarihinde anataşınmazın ortak yerlerinden olan çatı tamiratı ve bakımının acilen yapılması hususunda oybirliği ile karar aldıkları halde onarımın yapılmadığını, yağışlar nedeni ile çatının ciddi hasar gördüğünü ve bu hasar neticesinde davacıya ait odalarına tavandan su sızmaya başladığını, apartman yöneticisine çatı bakım ve onarımının yapılması için ihtar gönderdiğini ancak apartman yönetiminin ortak giderde biriken parayı dış cephe boyaması için kullandığını ileri sürerek davalıların haksız davranışlarının önlenmesini, anataşınmaz ortak alanı olan çatının tamir edilememesi nedeni ile anataşınmaz çatı onarımı için gerekli zararın tespiti ve tespit edilen zarar neticesinde bakım ve onarım masrafının kat maliklerinden birlikte tahsilini istemiş; mahkemece, davanın kabulü ile inşaatçı bilirkişi raporu ile tespit edilen 15.000 TL zararın kat maliklerinden müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 1. fıkrasına göre, kat malikleri anataşınmazın bakımını, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup aynı Kanunun 38.maddesine göre de davanın yöneticiye karşı açılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Mahkemece, davacının çatı onarım izni istediği ve davanın kabulüne karar verildiğine göre, kat maliklerinden Kanunun 20/b maddesi uyarınca tamirat masraflarının arsa payları oranında avans niteliğinde toplanması, yapım ve onarım masraflarının daha fazla olması durumunda kalan bölümün de kat maliklerinden aynı şekilde alınmak suretiyle öncelikle yöneticinin görevlendirilmesi, yöneticinin bu görevi yerine getirmemesi halinde davacının yetkili kılınması gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir