2017 Yılı Kurumlar vergisi önemli Bilgiler

Vergisel anlamda önemli değişikliklerin yaşandığı 2017 yılına ilişkin olarak bu yıl son defa %20 oranından hesaplanıp beyan edilecek olan 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi ve beyanı tarihi yaklaştı.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla artık nihai olarak verilebilir hale gelecek olup, İdare tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 25 Nisan 2018 günü akşamına kadar beyan edilme zorunluluğu taşıyor.

Bu yıl yapılan vergisel değişikliklerle 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren beyan edilebilecek olan 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin önemli değişikliklere bir göz atalım.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Vergi İndirimi

 

6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 8 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili madde uyarınca; “ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. Vergi indiriminden yararlanabilmek için getirilen şartlar 301 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup kısaca;

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekmektedir.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttı getirilmiştir.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

301 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ayrıca; Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade ettiği de ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Bu noktada dikkati çekmek istediğimiz husus; yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenecek kurumlar vergisinden indiribileceğidir.

Bunun anlamı %5 düşük oranda kurumlar vergisi ödemesi olmayıp, hesaplanan verginin yani %20 oranındaki kurumlar vergisi oranının %5’i oranında bir indirim sağlanacak olmasıdır. Bu da %1 oranında bir kurumlar vergisi indirimine tekabül etmektedir.​

2017 yılı Yatırım Harcamaları ve İndirimli Kurumlar Vergisi

 

Bakanlar Kurulu Kararı 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’a eklenen 8.madde uyarınca; ​

2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu: 15-37″ düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacaktır.

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;

  • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında
  • ​Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır. Bu durumda yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden mükellefler için yatırım teşvik mevzuatının 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiş olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 2017 yılı Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır.

Burada da dikkat çekeceğimiz husus; Eğer 2017 yılında kazanç bulunmuyor veya yeterli değil ise Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi tutarı ertesi yıla devrebilecek ancak endekleme yapılamayacak olmasıdır.

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Taşınmaz Satışı İstisna Oranı

 

7061 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi değiştirilmiş olup; Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik istisna oranının %50’ye indirilmiştir.

5 Aralık 2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; bu tarihten önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %50’lik kısmına istisna uygulanacağından, bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak kazancın sadece istisnaya konu edilen %50’lik kısmı fon hesabına alınacaktır.

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Finansman Gider Kısıtlaması

 

Hatırlanacağı üzere, Gelir Vergisi Kanununu Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler bașlıklı 41/ 9. Maddesi ile 1 Ocak 2013 tarihinde yürülüğe girmek üzere, finansman gider kısıtlaması getirlmiş olup; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını așan ișletmelerde, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, ișletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilișkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu așmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaștırılan kısmın indirim imkanı kaldırılmıştır.

Halen Bakanlar Kurulu`nun Kararı yayımlanmadığından 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Finansman Gider Kısıtlaması uygulanmayacaktır.

 

2017 yılı Kurumlar Vergisi Oranı ve 2018 yılı yeni Kurumlar Vergisi Oranı

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10.maddeye istinaden halen kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak.

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde son olarak %20 oranı uygulanacaktır.

2017 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Beyanı ve Ödenmesi

 

2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi yasal süresi olan 25 Nisan tarihine kadar verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi hem usulsüzlük cezası doğurabilir hem de yararlanılması gereken bazı haklardan yararlanılamaması sonucu doğurabilecektir. Bu nedenle kanuni süresinde beyana dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, verildiği ayın sonuna kadar ödendiği için 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin son ödeme tarihi 30 Nisan 2018 Pazartesi olacaktır.

2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Olarak Doldurulması

 

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önem arz etmektedir.

Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok etmektedir. Bu çerçevede, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaktadır. ​

Bu durumda; kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda da kullanılmayan hakkın 2017 yılı kurum kazançlarından indirimi de mümkün bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir