MAHAL ISITICILARI, KOMBİNE ISITICILAR, MAHAL ISITICISI, SICAKLIK KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ VE KOMBİNE ISITICI, SICAKLIK KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

28 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30374

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MAHAL ISITICILARI, KOMBİNE ISITICILAR, MAHAL ISITICISI, SICAKLIK

KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI PAKETLERİ VE KOMBİNE

ISITICI, SICAKLIK KONTROLÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZI

PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, mahal ısıtıcıları, kombine ısıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcıların,

b) Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,

c) Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,

enerji etiketlemesi gerekliliklerine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen ürünlere uygulanmaz:

a) Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış ısıtıcılar.

b) Katı yakıt kullanan ısıtıcılar.

c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki ısıtıcılar.

ç) Sadece sıcak içme veya kullanım suyu üretimi için ısı üreten ısıtıcılar.

d) Buhar veya hava gibi gaz fazındaki ısı transfer ortamını ısıtmak ve dağıtmak için kullanılan ısıtıcılar.

e) Maksimum elektrik gücü 50 kW veya üstü olan kojenerasyon mahal ısıtıcıları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Biyokütle: Ürünlerin, atıkların ve tarım (bitkisel ve hayvani maddeler dâhil), balıkçılık ve su ürünleri dâhil orman ve ilgili sanayi süreçlerinden kalan biyolojik esaslı kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımları ve bunların yanında sanayi ve kentsel atıkların biyolojik olarak ayrıştırılabilen kısımlarını,

ç) Biyokütle yakıt: Biyokütleden üretilen gaz veya sıvı yakıtı,

d) Fosil yakıt: Fosil kaynaklı gaz veya sıvı yakıtı,

e) Güneş enerjisi cihazı: Piyasaya ayrı olarak arz edilen; sadece bir güneş enerjisi sistemini, bir güneş kolektörünü, güneş enerjisi sıcak su depolama tankını veya kolektör çevrimindeki bir pompayı,

f) Güneş enerjisi sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla güneş kolektöründen üretilen ısı enerjisini depolayan sıcak su depolama tankını,

g) Güneş kollektörü: Güneş ışınlarını absorbe etmek ve bu şekilde üretilen ısı enerjisini içinden geçen bir akışkana transfer etmek için tasarlanan bir cihazı,

ğ) Isıtıcı: Mahal ısıtıcısı veya kombine ısıtıcıyı,

h) Isı üreteci: Fosil yakıt ve/veya biyokütle yakıtların yanması, elektrik dirençli ısıtma elemanlarında Joule etkisinin kullanımı, ortam ısısının bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alınması süreçlerinden bir veya birden fazlasının kullanılması sayesinde ısı üreten bir ısıtıcının parçasını,

ı) Kojenerasyon mahal ısıtıcısı: Tek bir süreçte eş zamanlı olarak ısı ve elektrik üreten mahal ısıtıcısını,

i) Kombine ısıtıcı: İstenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu temini için de ısı sağlamak amacıyla da tasarlanan ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan mahal ısıtıcısını,

j) Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi: İçinde bir veya daha fazla sıcaklık kontrolü ve/veya bir veya daha fazla güneş enerjisi cihazı ile kombinasyon halinde olan bir veya birden fazla kombine ısıtıcının son kullanıcıya önerildiği bir paketi,

k) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

l) Mahal ısıtıcısı: Bir bina, konut veya oda gibi kapalı bir alanı istenilen iç ortam sıcaklığına ulaştırmak ve bu sıcaklığı sürdürmek için kullanılan su esaslı merkezi ısıtma sistemine ısı temin eden ve bir veya birden fazla ısı üreteci ile donatılmış cihazı,

m) Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi: İçinde bir veya daha fazla sıcaklık kontrolü ve/veya bir veya daha fazla güneş enerjisi cihazı ile kombinasyon halinde olan bir veya daha fazla mahal ısıtıcısının son kullanıcıya önerildiği bir paketi,

n) Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηs): Belirli bir ısıtma sezonunda bir mahal ısıtıcısı, bir kombine ısıtıcı, bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi veya bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi tarafından karşılanan mahal ısıtması talebi ile bu talebi karşılamak için gereken yıllık enerji tüketimi arasındaki yüzde (%) ile belirtilen oranı,

o) Nominal ısıl güç (Prated): Bir ısıtıcının mahal ısıtması sırasında ve eğer mümkün ise standart nominal şartlarda su ısıtırken, beyan edilen ve kW olarak ifade edilen ısıl gücünü; ısı pompalı mahal ısıtıcıları ve ısı pompalı kombine ısıtıcılar için nominal ısıl gücü belirleyen standart nominal şartları (Ek-VII Tablo-10’da verilmiş olan referans tasarım şartlarıdır),

ö) Sadece güneş enerjisi sistemi: Piyasaya tek bir ünite olarak arz edilen; üzerinde bir veya daha fazla yedek daldırma ısıtıcısı dışında başka herhangi bir ısı üreteci bulunmayan; bir veya daha fazla güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su tankları ve muhtemelen kolektör devresinde ve diğer bölümlerinde pompalar bulunan bir cihazı,

p) Ses gücü seviyesi (LWA): İçeride ve/veya dışarıda dB olarak belirtilen A-ağırlıklı ses gücü seviyesini,

r) Sıcaklık kontrolü: İstenilen iç ortam sıcaklığının değeri ve zamanlaması hakkında son kullanıcıyla bağlantı kuran ve ilgili bilgileri ısıtıcının işlemci gibi bir arabirimine ileten ve bu sayede iç ortam sıcaklığını/sıcaklıklarını ayarlayan cihazı,

s) Sıcak su depolama tankı: Üzerinde bir veya daha fazla yedek daldırma ısıtıcısı dışında başka herhangi bir ısı üreteci bulunmayan, ilave donanımı da dâhil olmak üzere, su ve/veya mahal ısıtması maksadıyla sıcak su depolayan bir kabı,

ş) Standart nominal şartlar: Isıtıcıların nominal ısıl güçlerinin, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliklerinin, su ısıtma enerji verimliliklerinin ve ses gücü seviyelerinin tespiti için ortalama iklim şartları altındaki çalışma şartlarını,

t) Su esaslı merkezi ısıtma sistemi: Merkezi olarak üretilen ısıyı binanın veya bunun belirli bölgelerindeki mahallerin ısıtılması için ısı yayıcı cihazlara dağıtmak amacıyla suyu ısı transfer aracı olarak kullanan sistemi,

u) Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh): Bir kombine ısıtıcı veya bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi tarafından karşılanan içme veya kullanma suyundaki faydalı enerjiyle bu enerjinin üretilmesi için gereken enerji arasındaki yüzde (%) ile ifade edilen oranı,

ü) Yedek daldırma ısıtıcısı: Sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve sadece harici kaynak kesildiğinde (bakım dönemleri dâhil) veya arızalandığında veya güneş enerjisi sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve güneş enerjisi ısı kaynağının gereken konforu sağlamak için yeterli olmadığı durumlarda ısı üreten Joule etkili bir elektrik rezistansını,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi içerisinde entegre olanlar da dâhil olmak üzere, mahal ısıtıcılarını piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir mahal ısıtıcısı için Ek-III’ün 1.1. maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen bir etiket bulundurulur. Isı pompası mahal ısıtıcıları için etiket en azından ısı üretecinin paketinde bulundurulur. Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak mahal ısıtıcıları için Ek-III’ün 3 üncü maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen ikinci bir etiket, her bir mahal ısıtıcısı için bulundurulur.

b) Her bir mahal ısıtıcısı için Ek-IV’ün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur. Isı pompası mahal ısıtıcıları için ürün bilgi formu, en azından ısı üretecine yönelik sağlanır. Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak mahal ısıtıcıları için Ek-IV’ün 5 inci maddesinde belirtilen ikinci bir ürün bilgi formu bulundurulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 1 inci maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir mahal ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir mahal ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir mahal ısıtıcı modeli için Ek-III’ün 1.1. maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen bir elektronik etiket, satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Her bir mahal ısıtıcı modeli için Ek-IV’ün 1 inci maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu satıcılar için hazır hale getirilir. Isı pompası mahal ısıtıcı modelleri için elektronik ürün bilgi formu en azından ısı üreteci için satıcılar için hazır hale getirilir.

(2) 26/9/2019 tarihten itibaren, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir mahal ısıtıcısı için Ek-III’ün 1.2. maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen bir etiket sunulur. Isı pompası mahal ısıtıcıları için etiket en azından ısı üretecinin paketinde bulundurulur.

(3) 26/9/2019 tarihinden itibaren, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir mahal ısıtıcı modeli için Ek-III’ün 1.2. maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen bir elektronik etiket satıcılar için hazır hale getirilir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi içerisinde entegre olanlar da dâhil olmak üzere, kombine ısıtıcıları piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarını ve su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir kombine ısıtıcı için Ek-III’ün 2.1. maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen bir etiket sunulur. Isı pompası kombine ısıtıcıları için etiket en azından ısı üretecinin paketinde bulundurulur. Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak kombine ısıtıcılar için Ek-III’ün 4 üncü maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen ikinci bir etiket her bir kombine ısıtıcı için sunulur.

b) Her kombine ısıtıcı için Ek-IV’ün 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu sunulur. Isı pompası kombine ısıtıcıları için ürün bilgi formu en azından ısı üretecine yönelik sağlanır. Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak kombine ısıtıcılar için Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtilen ikinci bir ürün bilgi formu bulundurulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 2 nci maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir kombine ısıtıcı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir kombine ısıtıcı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına ve su ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir kombine ısıtıcı modeli için Ek-III’ün 2.1. maddesinde biçimi ve içeriği gösterilen bir elektronik etiket satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Her bir kombine ısıtıcı modeli için Ek-IV’ün 2 nci maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu, satıcılar için hazır hale getirilir. Isı pompası kombine ısıtıcı modelleri için elektronik ürün bilgi formu en azından ısı üreteci için satıcılar için hazır hale getirilir.

(5) 26/9/2019 tarihinden itibaren, Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına ve su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir kombine ısıtıcı için Ek-III’ün 2.2. maddesinde biçimi ve içeriği tarif edilen bir etiket sunulur. Isı pompası kombine ısıtıcıları için etiket en azından ısı üretecinin paketinde bulundurulur.

(6) 26/9/2019 tarihinden itibaren, Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına ve su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir kombine ısıtıcı modeli için Ek-III’ün 2.2. maddesinde belirtilen biçime ve içeriğe uygun bir elektronik etiket satıcılar için hazır hale getirilir.

(7) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sıcaklık kontrollerini piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-IV’ün 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu sunulur.

b) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 3 üncü maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa sunulur.

c) Her bir sıcaklık kontrol modeli için Ek-IV’ün 3 üncü maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu satıcılar için hazır hale getirilir.

(8) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, güneş enerjisi cihazlarını piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-IV’ün 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu sunulur.

b) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 4 üncü maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa sunulur.

c) Her bir güneş enerjisi cihazı modeli için Ek-IV’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu satıcılar için hazır hale getirilir.

(9) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerini piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci maddesinde verilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarını karşılayan her bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen biçime ve tarife uygun bir etiket sunulur.

b) Her mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-IV’ün 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu sunulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 5 inci maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarına uygun, mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi içeren her bir model için Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen biçime ve içeriğe uygun bir elektronik etiket satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi içeren her bir model için Ek-IV’ün 5 inci maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu satıcılar için hazır hale getirilir.

(10) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerini piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde verilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıflarını ve su ısıtma enerji verimliliği sınıflarını karşılayan her bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-III’ün 4 üncü maddesinde belirtilen biçim ve içeriğe uygun bir etiket verilir.

b) Her kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu sunulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 6 ncı maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfları ve su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerji cihazı paketi içeren her bir model için Ek-III’ün 4 üncü maddesinde belirtilen biçime ve içeriğe uygun bir elektronik etiket satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi içeren her bir model için Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtilen bir elektronik ürün bilgi formu satıcılar için hazır hale getirilir.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Mahal ısıtıcısı satıcıları;

a) Satış noktasındaki her bir mahal ısıtıcısında, Ek-III’ün 1 inci maddesinde belirtildiği gibi, 5 inci maddeye uygun olarak tedarikçi tarafından temin edilen etiketin cihazın dış ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde bulunmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-IX’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, mahal ısıtıcısının, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, Ek-VI’nın 1 inci maddesine uyumlu olarak tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir mahal ısıtıcı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının da belirtilmesini,

ç) Belli bir mahal ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

sağlar.

(2) Kombine ısıtıcı satıcıları; 

a) Satış noktasındaki her bir kombine ısıtıcıda, Ek-III’ün 2 nci maddesinde belirtildiği gibi, 5 inci maddeye uygun olarak, tedarikçi tarafından temin edilen etiketin cihazın dış ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde bulunmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-IX’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, kombine ısıtıcının, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, Ek-VI’nın 2 nci maddesine uyumlu olarak tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir kombine ısıtıcı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

ç) Belli bir kombine ısıtıcı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

sağlar.

(3) Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin satıcıları, 5 inci maddeye uygun olarak tedarikçi tarafından temin edilen etiketleri ve bilgi formlarını esas alarak;

a) Belli bir paket için yapılacak herhangi bir teklifin, bu pakete ait ortalama, soğuk veya sıcak iklim şartlarındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini ve mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfını içermesini, mümkün ise bunu Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen paket üzerinde etiketin gösterilmesini ve Ek-IV’ün 5 inci maddesinde belirtilen paketin özelliklerine göre usulüne uygun olarak doldurulmuş ürün bilgi formunun sunulmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-IX’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, Ek-VI’nın 3 üncü maddesinde belirtilen bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

ç) Belli bir mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

sağlar.

(4) Kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin satıcıları,          5 inci maddeye uygun olarak tedarikçiler tarafından temin edilen etiketleri ve bilgi formlarını esas alarak;

a) Belli bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi için yapılacak herhangi bir teklifin, bu pakete ait ortalama, soğuk veya sıcak iklim şartlarındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini, su ısıtma enerji verimliliğini, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfını ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfını içermesini, mümkün ise bunu Ek-III’ün 4 üncü maddesinde belirtilen etiketin paket ile birlikte sergilenmesini ve Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtilen, paketin özelliklerine göre usulüne uygun olarak doldurulmuş ürün bilgi formunun sunulmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-IX’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, Ek-VI’nın 4 üncü maddesinde belirtilen bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

ç) Belli bir kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfının ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfının belirtilmesini,

sağlar.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler gereğince sağlanan bilgi, Ek-VII’de belirtildiği şekliyle kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bakanlık, ısıtıcıların beyan edilen mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfını, su ısıtma enerji verimliliği sınıfını, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğini, su ısıtma enerji verimliliğini ve ses gücü seviyesinin uygunluğunu değerlendirirken Ek-VIII’de belirtilen prosedürü uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ; AB/518/2014 ve AB/2017/254 sayılı Komisyon Tüzükleri uyarınca değiştirilmiş olan Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlenmesine Dair AB/811/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 21/4/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir