TURİZM KOOPERATİFLERİ NE İŞ YAPAR ?-evren özmen

Kooperatifin amacı, doğal, tarihi arkeolojik ve kültürel turizm değerleri ile diğer turizm potansiyelinin geliŞmesine yardımcı olmak ve ortaklarının turizm ile ilgili ihtiyaçlarını karŞılamaktır.

Bu amaçla kooperatif;

 • Turistik tesisler yapmak için gerekli arsa ve arazileri alır ve kiralar, turistik tesisler ile yardımcı kollarını kurar, bunları iŞletir veya iŞlettirir.
 • TaŞınır ve taŞınmaz mal alır, yaptırır, restore eder, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek eder, ferağ ve teferruğda bulunur ve benzeri tasarruflarda
 • Yurt içinde ve yurt dıŞında Şubeler açar, acentelik
 • Turistik ürünlerin imali, değerlendirilmesi ve pazarlanması için çalıŞır.
 • Kara, deniz, hava ulaŞım araçları ile turistik amaçlı seyahatler düzenler, deniz ulaŞım araçları ile tekne ve yatların yapımı ve iŞletmeciliğinde
 • Faaliyetleri kapsamında sağlıklı, temiz ve dengeli bir çevrenin sağlaması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevrenin korunması çalıŞmalarına katılır, yetkili makamlarla ve ulusal ve uluslararası çevre kuruluŞlarıyla iŞbirliği yapar, ortak projeler üretir ve bu projeleri yürütür.
 • Kredi ihtiyacının karŞılanması amacıyla ilgili finansman kuruluŞlarına baŞvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
 • Diğer kooperatiflerle iŞbirliği yapar.
 • Amacına uygun faaliyeti bulunan Şirketlere ortak
 • Turizm GeliŞtirme Kooperatifleri üst kuruluŞlarına
 • Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı
 • Faaliyetleri kapsamında verilen hizmetin etkinliğinin artırılmasına yönelik araŞtırmalar yapar, bu konuda danıŞmanlık hizmeti alır, ortaklarını eğitir ve bu amaçla gerekli personel istihdam
 • Gerektiğinde konusu ile ilgili eğitim, yayın, araŞtırma ve benzeri faaliyetlerde
 • Amacı doğrultusunda fonlar oluŞturabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir