YÖNETİM PLANI İLE SİTE YÖNETİMİ BİR FİRMAYA SÜRESİZ OLARAK DEVREDİLEBİLİR Mİ ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Karar:

MAHKEMESİ : İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/02/2012
NUMARASI : 2012/232-2012/148

Evren Özmen

Dava dilekçesinde, yönetim planının bazı maddelerinin iptali ile tedbiren yönetici tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması bir kısım davalılar vekili Av.Ö. K. S. tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden bir kısım davalılar vekili Av.Ö. K. S.ile aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Y. O. V. geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosya eksiklik nedeniyle geri çevrilerek bu kez iade edilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde; yönetim planının 12. maddesinde anataşınmazın bakım, koruma, onarım işlerinin yapılması için P. Alışveriş Merkezi Yönetimi A.Ş. (P.) isimli bir şirketin kurulması ve bu işlerin bu şirket aracılığıyla yapılmasının kararlaştırıldığını, 24. maddesinde ise tesisin genel yönetimi bu beş kişilik yönetim kurulu marifetiyle ve 12. maddede kayıtlı şirkete yaptırılır hükmünün olduğunu, böylelikle alışveriş merkezinin yöneticilik yetkilerinin bu maddelere göre süresiz olarak P.’a verildiğini, yönetim planının bu maddelerinin KMK 34/5 maddesine uygun olmadığını, P.’ın yönetimde keyfi uygulamalar yaptığını belirterek, yönetim planının 12, 24, 8, 10/b, 26/b, d, e, f, g, 27/ç, 31, 32, 33, 34 ve 35’nci maddelerinin iptali ile tedbiren yönetici tayinine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, yönetim planının 12, 24, 8, 10/b, 26/b, d, e, f, g, 27/ç, 31, 32, 33, 34 ve 35. maddelerinin iptaline, yönetici tayini talebinin reddine karar verilmiştir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 28. maddesi hükmüne göre yönetim planı anataşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Anılan Yasa maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre de; yönetim planının (bu bağlamda maddelerinin) değiştirilmesi ancak tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile olanaklıdır. Bu madde fıkraları birlikte değerlendirildiğinde tüm kat maliklerini bağlayan yönetim planının değiştirilmesi görev ve yetkisi kat maliklerine tanınmış olup, onların beşte dördünün oyunun varlığı şarttır.
Mahkemece yönetim planının dava konusu edilen maddelerinin iptal edilebilmesi için de; yasanın buyurucu hükümlerine açık aykırılık oluşturur ve yok hükmünde bir düzenleme içermesi gerekir. Somut olayda iptali istenilen maddelerin niteliği itibariyle yasanın buyurucu hükümlerine aykırı olmadığı cihetle, bunların iptali ve değiştirilebilmesi için yukarıda sözü edilen yasa maddesi uyarınca kat maliklerinin toplanıp beşte dördünün oyu ile karara bağlanması gerekir. Bundan ayrı olarak hakim, kat maliklerinin iradesi yerine geçerek yönetim planı değişikliğine karar veremez. Tüm bu hususlar gözönünde tutularak bu yöndeki davanın reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece, istemin kısmen kabulü ile yönetim planının 12, 24, 8, 10/b, 26/b, d, e, f, g, 27/ç, 31, 32, 33, 34 ve 35. maddelerinin iptaline hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalılar yararına takdir edilen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı taraflara verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir