KOOPERATİFLERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK-GENEL KURULLAR 3 YILDA BİR YAPILACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan tebliğle, kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılmasının yolu açıldı. Tebliğ, tarımsal amaçlı kooperatifler, yapı kooperatifleri ile diğer kooperatifler ve üst kuruluşlarını kapsıyor.

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19

Kooperatif ve Üst Kuruluşların Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ, 31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile kooperatif ve üst kuruluşlarınca, olağan genel kurul toplantılarının en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Raporlar ve tahmini bütçe

Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatiflerin, rapor örneklerini her bir hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde il müdürlüğüne ve kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluşa vermeleri zorunlu olacak.

Gelecek hesap dönemlerine ilişkin tahmini bütçelerin birleştirme süresini kapsayacak şekilde her yıl için hazırlanarak, birleştirme kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında karara bağlanması şartı aranacak.

Anasözleşmelerinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan kooperatifler, birleştirme kararı alınacak genel kurul toplantısında, birleştirme süresince gelir-gider dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkında da karar alacaklar.

Hesaplaşma ve ibra

Olağan genel kurul toplantılarının birleştirilmesi sonrası devir dışında bir sebeple ortaklığı sona erenlerin, sermaye ve diğer alacakları, bilançonun genel kurulca onaylanması beklenmeksizin ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak. Hesaplanan tutar, hesap döneminin kapanmasını izleyen 4’üncü ayın 25’inci gününü takiben en geç bir ay içerisinde geri verilecek.

Birleşik genel kurulda, birleştirilen her bir hesap devresine yönelik raporlar ve ibralar ayrı ayrı görüşülecek. Herhangi bir hesap dönemine yönelik ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemeyecekler.

Ortaklıktan çıkma ya da çıkarılma suretiyle üst kuruluş ile ortaklık ilişkisi sona eren kooperatifler, üst kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne bildirilecek.

Birleştirme şartlarının kaybedilmesi

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılması veya Tebliğin maddelerinde sayılan şartlara aykırı hareket edilmesi halinde birleştirme şartları kaybedilecek ve genel kurul olağan toplantıya çağrılacak.

Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatiflerin Tebliğdeki hükümlere aykırı ana sözleşme hükümleri, birleştirme süresince uygulanmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir