Dr. Mevci Ergün – OSB uygulama yönetmeliğinin tek olma sorunu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun (Kısaca ‘Kanun’) 27/II madde fıkrası şöyledir; ‘Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, ‘OSB Yönetmeliği’ adı ile tek bir yönetmelik olarak, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bakanlık bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.’
Aynı Kanunun 25/VII madde fıkrası uyarınca; ‘Genel kurul toplantılarının esas ve usulleri ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.’
Üstte belirtilen, ‘Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurul Toplantıları ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’le, doğru başlığı ‘Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ olan ikincil düzenlemelerin, ayrı ayrı olması olması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.
Ne varki; Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili olarak düzenlenecek olan yönetmeliklerin sadece ‘OSB Yönetmeliği’ içinde yer alması yani, Kanunun 27/II madde fıkrasında öngörülen yönetmeliğin tek olması zorunluluğu Kanunun 25/VII inci madde fıkrasında belirtilen ayrı bir yönetmeliğin varlığını engellemektedir. Bu sınırlamanın haklı bir gerekçesi görülmemesi yanında, ayrıca uygulamanın açıklığı ve kolaylaştırılmasına da engel teşkil edeceği açıktır.
Yasal düzenlemelerin; öncelikle hedef aldığı menfaat sahiplerinin menfaatlerini koruyucu, onları zora sokucu değil iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, açıklık, kolaylık ve ekonomik ilkelerine uygunluk içinde olmaları esas alınmalıdır. Bu sebeple, somut olayda da Kanun’da öngörülen her iki çelişkiyi, menfaat sahiplerinin haklarını kolaylaştırıcı bir anlayışla giderilmesi yerinde olacaktır.
Umut ederiz; konunun hukuki değerlendirilmesi için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sayın yetkililerinin parmakları kulaklarını tıkamazlar.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir