KONU: Tebliğde Sayılan Kurum Ve Kuruluşlar Dışındaki Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri Nedeniyle Taşeronlara Yapılacak Ödemelerde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü

 

 

TARİH: 27.04.2004 VE SAYI:KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.09.2556

 

KONU: Tebliğde Sayılan Kurum Ve Kuruluşlar Dışındaki Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri Nedeniyle Taşeronlara Yapılacak Ödemelerde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

 

… A.Ş.

 

İlgi dilekçeniz ile 89 ve 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındaki kuruluşlara yapmakta olduğunuz inşaat-taahhüt ve yapım işleri nedeniyle taşeronlara yapacağınız ödemelerde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

Bu yetkiye istinaden 28.02.2004 tarih, 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin,

 

 1. Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar, başlıklı bölümüne göre,

 

Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

 

 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar ve özel finans kurumları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.

 

 1. Tevkifat Uygulanacak İşlemler

 

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;

 

 • Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi,
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

 

alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.

 

Tebliğin 4. bölümünde,

 

“Tevkifat oranı, hesaplanan katma değer vergisinin, temizlik, bahçe ve çevre bakımı, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde %50’si, diğer hizmetlerde ise 1/3’üdür.”

 

şeklinde açıklama getirilmiştir.

 

Yine aynı Tebliğin,

 

 1. Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı

 

 1. Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri bölümünde;

 

“Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.

 

 

Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

 

Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.”

 

denilmektedir.

 

Buna göre, inşaat-taahhüt ve yapım işlerinin Tebliğde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılması halinde taşeronlara yaptırılacak işlerde tevkifat uygulanacak, bunların dışındaki kurum ve kuruluşlara yapılan işlerde ve taşeronlara yaptırılacak işlerde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz