7020 Başvuru Formu

 

Adı, Soyadı     : Ünvanı           :
T.C. Kimlik No: Oda Sicil No:
İş Yeri Ünvanı :
İş Yeri Adresi  
 
İl/İlçe: Posta Kodu   :
İkametgah Adresi  
 
İl/İlçe: Posta Kodu   :
Telefon No (İş): Telefon No (Ev):
Faks No           : GSM No           :
E-posta Adresi :

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı Kanunlarda ve bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.​​

 

Diğer bazı alacakların yapılandırılması,
MADDE 4-  (8) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2017), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2017) alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği; 7020 sayılı Yasanın 4 (8) .maddesi kapsamında borçlarımın yapılandırılmasını talep ediyor, yapılandırılan borçlarımın tamamını, yapılandırmayı talep ettiğim tarihten itibaren Yasanın tanıdığı 7 aylık sürenin son günü olan                28 Şubat 2018 tarihine kadar ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder, yapılandırılan borçlarımla ilgili dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı bildiririm.

Yukarıdaki bilgilerimin doğru olduğunu, durumumdaki değişiklikleri yasal süreleri içinde Odaya bildireceğimi kabul eder, borçlarımın 7020 sayılı yasa kapsamında yapılandırılmasını arz ve talep ederim.                                                                                                                                                   İmza/Kaşe

 

 

Evrak Kayıt Kayıt Alan
 

 

 

Adı ve Soyadı:

 

İmza:                               Tarih:……./……./………….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir