MUVAFAKATNAMEDİR

MUVAFAKATNAMEDİR

Publik ve Ticaret A.Ş.’ nin www.cevap.tv sitesinde yayınlanmakta olan; …………..kategorisinde yer alan …………… başlıklı görüntülerinin sesli ve/veya görüntülü video olarak kaydedilmesine, söz konusu kayıtların bir belgesel/dokümanter niteliğinde tamamen/kısmen kullanılmasına ve sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla televizyon kanallarında ve, Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde ve PUBLİK ’ın belirleyeceği her türlü mecrada yayınlanmasına ilişkin olarak,

1. Bahsi geçen sesli ve/veya görüntülü videoların Publik tarafından, sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla www.cevap.tv adresli internet sayfasında, Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde ve Publik’ in belirleyeceği her türlü mecrada her ne şekilde olursa olsun kullanılmasına izin verdiğimi/vereceğimi,
2. Bilgilerin / Eserlerin Publik tarafından kullanılmasının/kullanılacak olmasının ne şimdi ne de gelecekte, icracı sanatçı/bağlantılı hak sahibi sıfatıyla sahibi olduğum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. ila 17. maddeleri arasında sayılan manevi haklarımı ve 86. maddesinde sayılan haklar ile Medeni Kanun’un 24. maddesi kapsamında anılan kişilik haklarımı hiçbir surette ihlal etmediğini/etmeyeceğini,
3. Bahsi geçen bilgiler /eserler üzerinde, komşu haklarından doğan icranın ilk tespiti, tespitin çoğaltılması, kiralanması ve ödünç verilmesi, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli, dijital iletim, VOD, IPTV, mobil gibi her türlü mecrada ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla, yer, sayı ve içerik sınırlaması olmaksızın her türlü formatta yayınlanmasına umuma iletimi veya yeniden iletilmesi, yurt içinde satış veya diğer yollarla tedavüle konulması, elektronik ticaret yolu ile satışa sunulması, dijital ortamda kişilerin erişimine sunulması, yayılması, temsili (gösterim) haklarının Türkiye ve tüm Dünya’da, sayı ve süreye bağlı olmaksızın, münhasıran ve bedelsiz olarak, 3. kişilere de kullandıracak şekilde Publik’e devrettiğimi/devredeceğimi,
4. İnternet ortamında ifade ettiği, tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi 5846 sayılı Yasa uyarınca eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarını Publik’in yapacağı işlerle sınırlı olacak şekilde herhangi bir format, süre ve mecra sınırlaması olmaksızın Publık’e devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5. Publik’ten her ne nam ve surette olursa olsun, herhangi bir hak, alacak, nakdi veya gayri nakdi ücret, bedel, menfaat veya çıkar talep etmeyeceğimi, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Cevaplayan ( TC. Kimlik No………………)
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir