Teknokent Kazanç İstisnası hk.-Evren özmen

Özelge: Teknokent Kazanç İstisnası hk.
Sayı: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-Geçici 20-30
Tarih: 07/01/2012
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-Geçici 20-30 07/01/2012
Konu : Teknokent Kazanç İstisnası
İlgide kayıtlı dilekçenizde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre …. Teknokent Bölgesinde
faaliyet gösterdiğiniz kurumlar vergisi açısından durumunuz, çalışan personele ödenen ücretlerin vergi boyutu ve
faaliyetlerinize ilişkin katma değer vergisi indiriminden yararlanıp yararlanmayacağınız hususlarında Başkanlığımız
görüşü sorulmaktadır
A-GELİR VERGİLERİ YÖNÜNDEN:
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı
Kanunla değişen geçici 2 nci maddesinde, “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım
ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır. Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine
kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının
yüzde onunu aşamaz” hükmüne yer verilmiştir.
Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını
denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE
personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken
süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge
dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi
ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa bağlı olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna” başlıklı bölümünde söz konusu
istisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, teknoloji geliştirme bölgesinde yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda
yapacağınız yazılım ve Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla elde edeceğiniz kazanç 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar
vergisinden istisnadır.
Ayrıca, şirket çalışanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde AR-GE ve destek personeli olarak görev yapması
halinde, bu görevleri ile ilgili ücretleri de 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
B-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesi ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre
teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden
istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş
uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve
hizmetlerinin KDV den müstesna olduğu ve Maliye Bakanlığının program ve lisans türleri itibariyle istisnadan
yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
faaliyette bulunan firmanızın bu bölgede ürettiği ve KDV Kanununun geçici 20 nci maddesinde yer alan yazılım
teslim ve hizmetleri KDV den istisna olacaktır. İstisna kapsamında bulunan bu teslim ve hizmetlerinize ilişkin her
türlü mal ve hizmet alımınız ise genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulacaktır.
Ayrıca, KDV Kanununun geçici 20 nci maddesindeki istisna kapsamındaki işlemleriniz nedeniyle yüklenilen
KDV nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin
mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz