Anonim Şirketlerde kaç çeşit toplantı vardır ?-EVREN ÖZMEN

Toplantı çeşitleri

MADDE 5 – (1) ġirketlerde aĢağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:

a) Olağan genel kurul toplantısı: ġirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım Ģekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara iliĢkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: ġirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluĢturduğu toplantılardır.

c) Ġmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: Ġmtiyazlı payların bulunduğu Ģirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleĢmeyi değiĢtirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleĢme değiĢikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir