Genel kurul kararlarının iptali için kimler başvurabilir? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

  • Genel kurul kararlarının iptali için kimler başvurabilir?

Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten,

Oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen,

Toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini ve Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden,

Pay sahipleri ve Yönetim Kurulu ile kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Genel Kurul kararlarının iptali için Kanun ve anasözleşmede gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde yerel mahkemeye başvurabilirler.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49

 

Bâtıl olan Genel kurul kararları kooperatif ortakları ve üçüncü kişiler için hiç bir hak ve borç doğurmaz.Bu gibi kararların iptali bir aylık süreye tabi değildir.BK’nın 19 ve 20. maddelerine göre Genel kurulda alınan şu kararları batıl kabul etmek gerekir;
Toplantı nisabı sağlanmadan alınan( KK.m.45,21,22), temsile ilişkin hükümlere uyulmadan alınan (Md.21,22,51,52), kamu düzenine aykırı, ahlâka ve adaba aykırı, ortakların şahsi kazanılmış haklarını ortadan kaldıran ve sınırlayan kararlar (KK.md.10,16,24,26,48,53) geçerlilik şartlarına uyulmaksızın yapılan genel kurulda alınan kararlar (KK.87,98),Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile temsile yetkili olanların sorumluluklarını ortadan kaldıran kararları (KK.md. 62,66, 67, 98)
Bu kararlar tabiatıyle baştan itibaren geçersiz kararlardır. Genel kurul kararının mutlak butlanla sakat olduğunu iddia eden ortakların toplantıda hazır olması ve muhalefetini yazdırması gerekmeyip, katılmayan ortaklar da böyle bir iddia ile dava açabilirler.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/2436

K. 2003/8363

T. 29.9.2003

• KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( 18 Yaşını Doldurmayan Üyelerin Oy Kullandığı Gerekçesiyle – 18 Yaşından Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisabını Etkilememesi )

• 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÜYELERİN OY KULLANMASI ( Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali Talebi – Yaşı Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisaplarını Etkilememesi )

• TOPLANTI VE KARAR NİSABINI ETKİLEMEYECEK SAYIDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÜYENİN KOOPERATİF GENEL KURULUNDA OY KULLANMASI ( Genel Kurul Kararlarının İptalinin Gerekmeyeceği )

• GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Genel Kurulunda 18 Yaşından Küçük Üyelerin Oy Kullandığı Gerekçesiyle – Yaşı Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisabına Etki Etmeyecek Olması )

1163/m.53/1

6762/m.361

ÖZET :Dava, davalı kooperatif genel kurulunda alınan tüm kararların iptali istemine ilişkindir. 18 yaşını doldurmayan kişilerin üye yapıldığı ve genel kurulda oy kullandırıldığı iddia edilmiş ise de, 238 kayıtlı ortaktan 202 ortak genel kurula katılmış ve hükme esas bilirkişi raporuna göre 18 yaşını doldurmayan 4 üye oy kullanmıştır. Bu durumda, oylamaya katılmaması gerekip de katılan bu dört kişinin, TTK.nun 361. maddesi hükmü karşısında, oylama sonucuna etkisinin bulunmadığı açık olup, toplantı ve karar nisabı yönünden mutlak butlan hali mevcut değildir. Mahkemece, genel kurulda alınan tüm kararların bu gerekçeyle iptaline karar verilmesi hatalı olmuştur. Oysa, dört küçüğün oy kullanmasının, yasaya, anasözleşmeye ve iyiniyet kurallarına aykırılığı iddiasının, hangi yönlerden kararların herbirinin ayrı ayrı iptalini gerektirip gerektirmediğinin tek tek tartışılması, irdelenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.09.2002 tarih ve 2001/120 – 2002/293 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, davalı kooperatife üye olma hakkını haiz olmayan kişilerin üye yapıldığını ve bu kişilerin de katılımıyla gerçekleşen 24.06.2001 tarihli genel kurulda alınan kararların yasaya, anasözleşmeye ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek, bu toplantıda alınan tüm kararların iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, 18 yaşının altında kalan bazı kişilerin üye yapıldığı ve bunların oy kullandığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalı kooperatif genel kurulunda alınan tüm kararların iptali istemine ilişkindir.
18 yaşını doldurmayan kişilerin üye yapıldığı ve genel kurulda oy kullandırıldığı iddia edilmiş ise de, 238 kayıtlı ortaktan 202 ortak genel kurula katılmış ve hükme esas bilirkişi raporuna göre 18 yaşını doldurmayan 4 üye oy kullanmıştır. Bu durumda, oylamaya katılmaması gerekip de katılan bu dört kişinin, TTK.nun 361 nci madde hükmü karşısında, oylama sonucuna etkisinin bulunmadığı açık olup, toplantı ve karar nisabı yönünden mutlak butlan hali mevcut değildir. Mahkeme ise, genel kurulda alınan tüm kararların iptaline karar vermiş olup, bu dört kişinin oylamaya katılması, karara gerekçe yapılmıştır.
Oysa, dört küçüğün oy kullanmasının, yasaya, anasözleşmeye ve iyiniyet kurallarına aykırılık noktasında, hangi yönlerden kararların herbirinin ayrı ayrı iptalini gerektirip gerektirmediğinin tek tek tartışılması, irdelenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 29.09.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir