KOOPERATİFLERDE ORGANLAR

Kooperatifin yasa önünde zorunlu olan aşağıda belirtilen üç organın bulunması şarttır (Koop K m.42 ila 69):
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetçiler (Denetim kurulu).
Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri en çok dört yıl için seçilebilirler (Koop K m.57).
Kooperatiflerde genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için denetçi seçer (Koop K m.65/2).
Denetçilerin azami görev süresine ilişkin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda bir hüküm bulunmadığından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 nci madde hükmü uygulama görür. Bu madde de, denetçilerin görev süresi en çok üç yıl ile sınırlandırılmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ise, denetçilerin azami görev süresi ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu durumda, kooperatiflerde denetçilerin azami görev süresinin, genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresine eş tutulması ve aşkın olmaması inancındayız.
Kooperatiflerde yönetim kurulu ve denetçilerin görev süresinin sona ermesi ve her halukarda bundan sonra gelen genel kurulda söz konusu zorunlu organların seçilmemesi veya seçilememesi, yani organ boşluğunun giderilmesi önemli bulunmaktadır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98 inci madde yollaması ile, uygulanması gereken anonim şirkete ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 530 (1) inci madde fıkrasında, ‘Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.’ hükmü yer almaktadır.
Bu maddenin gerekçesi ise şöyledir; ‘Gerekli organın mevcut olmaması ile kastedilen bu organın gerçekten bulunmamasıdır. Yönetim Kurulunun süresi sona ermiş olmasına rağmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiş olması veya yönetim kurulu üyelerinin istifaları ile kurulun boşaldığı ve yerlerini doldurma imkanının bulunmadığı hallerde yönetim organının mevcut olmadığı kabul edilmelidir.
Yönetim kurulunun mevcudiyetine rağmen, hiç veya gereği gibi toplanamaması somut olayın özelliklerine göre maddenin kapsamında kabul olunabilir.’
Üstteki açıklamalar çerçevesinde, kooperatif yönetim kurulu ve denetçilerin (denetim kurulu) görev süresi sona erdiği ve yeni üyelerin ve denetçilerin seçil(e)memesi durumlarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 530 (1) inci madde fıkrası hükmüne göre sonuca gidilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir