KOOPERATİFLERDE İHALE VE EMANET USULÜ

İnşaat ve onarım işleri, kamu kuruluş ve müesseselerince ya doğrudan yaptırılmakta ya da ihale suretiyle yaptırılmaktadır.

KOOPERATİF DANIŞMANI

EMANET USULÜ

Bir inşaat ve onarım işinin, araya bir müteahhit girmeksizin, idare veya idare adına kurulacak sorumlu bir heyet tarafından yaptırılmasıdır. Emanet usulü yürürlükten kaldırılan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 81. maddesinde yer almaktaydı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, emanet usulü veya benzeri nitelikte bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durum, emanet usulünün kaldırıldığı şeklinde değerlendirilmemelidir.

İdarenin elinde bulunan işgücü ve ekipmanı kullanarak iş yapması her zaman mümkündür. Böyle durumlarda, ihtiyaçların mutlak suretle ihale ile karşılanması gibi bir zorunluluk yoktur([1]). Esasen, idarenin her tür ihtiyacının ihaleyle karşılanması gerektiği şeklindeki bir kabullenme, hukuksal düzenlemenin mantığına da uygun bir yaklaşım değildir.

İHALE USULÜ

İdarenin müteahhidi seçmek amacıyla, isteklilerin en uygun önerisini kabul etmesine ihale denilmektedir. Bu seçimde açıklık, dürüstlük, yeterlilik, rekabet serbestisi ve uygun fiyat gibi unsurlar gözetilir.

Eksiltmelerde uygun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin en düşük olanıdır. Ancak, yapılan karışlaştırma sonucunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak kabul edilebilir.

 

Proje, Altyapı ve İnşaat işleri : Madde 60-Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir. Yukarıdaki işlerin yaptırılmasında; ihale veya emanet usulünden hangisinin uygulanacağı, ihale usulünün kabulu halinde bunun kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü veya yarışma usulü suretiyle yürütüleceği, ihale komisyonunun nasıl teşkil edeceği, emanet usulünün tercih edilmesi halinde ise emanet komisyonunun kimlerden oluşturulacağı hususları genel kurul kararında belirtilir. Sözü geçen işlerin belirlenen usule, proje, şartname ve iş programlarına göre yürütülüp sonuçlandırılmasından yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup, denetim kurulu üyeleri de buna ilişkin hesap ve işlemleri tetkik ve denetlemekle yükümlüdür.

Error: Contact form not found.

Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

2 thoughts on “KOOPERATİFLERDE İHALE VE EMANET USULÜ

  1. Yapı kooperatiflerinde ihale komisyonu yada emanet komisyonu kurulması zorunlu mudur

  2. Konut Yapı Kooperatiflerinde kalan işlerin genel kurul kararı ile emanet komisyonu ile yaptırılması esas ve usulü ile bu kapsamda tutulacak defter ve kayıtlar, ve yapılan inşaat işleri ile ilgili harcamaların KDV istisnasına esas hakediş belgeleri konusunda bilgiye ihtiyaç duymaktayım. Bu konuda e- postama bir bilgilendirme göndermenizi saygılarımla sizlerden talep ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir