KONU: Beyannamede sehven yazılması unutulan geçmiş yıllar zararının düzeltme beyannamesi ile düzeltilip indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2005 ve 2006 yıllarına ait toplam ….248,45.-TL’lık zararınızın bulunduğu, bu toplam zararınızdan ….542,38.-TL’lık 2007 yılı kârının düşülmesinden sonra ….706,07.-TL’lık 2008 ve takip eden yıllara ait kârlardan düşülebilecek bakiye zararınızın kaldığı, 2008 yılında elde edilen ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edilecek …883,60.-TL’sı kârınız (kâr ve ilaveler toplamı) olmakla birlikte, süresinde verilen dönem beyanının sehven geçmiş yıl zararları düşülmeden verilerek tahakkuk ettirilmesi sonrasında, 2008 yılı kurumlar vergisi beyanı, ….706,07.-TL’lık zararı ihtiva edecek ve olması gereken doğru şekli ile yeniden tanzim edilerek “düzeltme beyanı“ olarak verilip tahakkuk ettirildiği, bakiye kalan ….706,07.-TL’lık 2006 yılı zararının 2008 ve takip eden yıllara ait kârlardan düşülmek üzere 2008 yılına ait düzeltilmiş Kurumlar Vergisi Beyanında gösterilmiş olması nedeniyle, zarar mahsubunda herhangi bir sakınca olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6`ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan düşüleceği gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde sayılmış bulunmaktadır.
Aynı Kanunun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9`uncu maddesinin (1)`inci fıkrasında, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Konuya ilişkin olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin “9-Zarar Mahsubu“ başlıklı bölümünde, “Kurumların ticari faaliyetlerinden doğan zararlar, aşağıda yapılan açıklamalara göre sonraki dönemlerde doğan kazançlarından indirilebilecektir.“; “Geçmiş Yıl Zararları“ başlıklı 9.1 ayırımında ise, “Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir.
Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır.“ açıklamalarına yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan …07.2009 tarih ve ….. sayılı yazıdan; 2008 T.yılına ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin kanuni süresinde dairelerine verildiği, verilen beyannamede geçmiş yıl zararlarının kârdan mahsup edilmediğinin görüldüğü, ancak şirketinizin …05.2009 tarihinde verdiği düzeltme beyannamesiyle “evvelce süresinde verilen beyanda geçmiş yıl zararlarının düşülmemiş olması nedeni ile hatanın tashihi amacı için“ gerekçesiyle geçmiş yıl zararlarının mahsubunun beyanınıza dahil edildiği, ayrıca geçmiş yıl zararlarının kanuni sürelerinde verilen 2008 yılı Geçici Vergi beyannamelerinde de mahsup edildiği anlaşılmış olup, ayrıca 2006 ve 2007 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinizin tetkikinden; geçmiş yıl zararlarının ilgili hesap döneminde matrahtan indirildiği görülmüştür.

Bu itibarla, şirketinizin 2008 T.yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde sehven beyan edilmeyen ve indirim konusu yapılmayan geçmiş yıl zararının bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne verilen düzeltme beyannamesi ile beyan edilerek indirim konusu yapılması mümkün olup, anılan müdürlükçe yapılan işlemler Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir