CATERİNG DE TEVKİFAT VAR MI ?

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kişi, firma, kurum ve kuruluşlara bireysel ve toplu olarak yemek servisi hizmeti verdiğiniz belirtilerek, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde belirtilen fatura düzenleme sınırının üzerindeki satışlarınıza tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğde, her türlü yemek servisi hizmet alımının tevkifata tabi olduğu, ancak Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, Tebliğin A/3 bölümünde sayılan hizmetler için tevkifat uygulamak zorunda oldukları,

A-5/e bölümünde, yemek servis hizmetlerinin, Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsadığı, ayrıca bu kuruluşların kokteyl, davet, toplu yemek vb. hizmet alımlarının da tevkifata tabi olduğu, bu amaçla yapılan hizmet alımlarının tevkifat yapmakla sorumlu kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanmasının (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesinin tevkifat uygulamasına engel olmadığı,

7. bölümünde, bu Tebliğ kapsamına giren her bir işlemin bedelinin Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmayacağı ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait KDV nin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayarak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılmasının gerekeceği

ifade edilmiştir.

Aynı Tebliğin A/4 bölümünde 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5/2 bölümü ile yapılan değişikliğe göre, yemek servisi hizmetlerinde uygulanması gereken tevkifat oranı 1/2 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Tesisleriniz, … Belediyesine bağlı bir işletme olduğundan, 91 Seri No.lu Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verdiğiniz yemek servis hizmeti bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Diğer taraftan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile sorumlu tayin edilenler dışında yer alan ve KDV mükellefiyeti bulunan veya bulunmayan kişi veya firmaların yemek servis hizmeti temininde tevkifat yapma zorunluluğu bulunmadığından, işletmeniz tarafından bunlara bireysel veya toplu olarak verilen yemek servis hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir