KOOPERATİFLERDE TAPU HARCI-EVREN ÖZMEN

Sayı

:

97895701-140[57-2012/155]-31

07/01/2014

Konu

:

KOOPERATİF TAPU HARCI  

ekran-resmi-2016-10-22-19-29-31            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kooperatifinizin maliki bulunduğu ve okul yapımı için tahsis edilen … pafta, … ada, … parselde kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz ve tevhit işleminde Kooperatifinizden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir” hükmü; Kanunun 64 üncü maddesinde ise, tapu ve kadastro harçlarının (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınacağı; muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlemin ayrı ayrı harca tabi olacağı hükmü yer almıştır.

            Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-6/a fıkrasında, ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden nispi esasa göre harç aranılacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, tapuda yapılacak söz konusu işlemleri harçtan müstesna tutacak kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, Kooperatifiniz tarafından tapuda yapılacak ifraz işleminde, müfrez parçanın işlemin yapıldığı tarihteki emlak vergisi değeri üzerinden; yapılacak tevhit işleminde ise tevhit edilecek parsellerin  emlak vergisi değerlerinin toplamı üzerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-6/a fıkrasına göre  işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan oran üzerinden harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir