KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA DAYALI UYUŞMAZLIK

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA DAYALI UYUŞMAZLIK ( Dosyanın Fiziken Görderilmesi Talebi – Dosyaya Eklenmesi gereken Belgeler ) )
UYAP ORTAMINDA GÖNDERİLEN DOSYANIN EKSİK TARANMASI
SİTEDE ORTAK YERLERİN TESPİTİ
DOSYANIN FİZİKEN GÖNDERİLMESİ

Dava dilekçesinde, itirazın iptali istenilmiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya elektronik ortamda Dairemize gönderilmiştir.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı`nın 30.12.2013 tarih 9919 ve Yargıtay 1. Başkanlığının 14.01.2014 tarih, 80803665/2013/51/674 sayılı yazıları ile temyiz incelemesi için dosyaların fiziki olarak değil, dosyadaki bütün belgelerin yerel mahkemece taranarak sisteme aktarılacağı ve bu şekilde dosyanın elektronik ortamda Yargıtay`a gönderileceği, temyiz incelemesinin de elektronik ortamda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Elektronik ortamdan Dairemize gönderilen temyize konu yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının UYAP ortamında yapılan temyiz incelemesinde;

Dava dosyası içindeki bütün bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılmadığı anlaşılmaktadır.

Sağlıklı bir temyiz incelemesinin yapılabilmesi dosyadaki bütün belgelerin mahkemece taranarak UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan bir kısım evrakın elektronik ortamda bulunmaması ve türüne uygun okunaklı şekilde taranmaması halinde temyiz incelemesinin yapılması mümkün değildir.

İncelenmesi gereken;

1-Dava konusu sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olup olmadığının,
kurulu ise diğer parsellerin ada ve parsel numarası tarafların açıklamalarına başvurulmak suretiyle düzenlenecek tutanakla tespit edilip sözü edilen sitenin üzerinde olduğu parsel ya da parsellerde kat mülkiyeti veya kat irtifakının bulunup bulunmadığı,
birden fazla parselde kurulu ise 5711 sayılı Yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre toplu yapı yönetimine geçilip geçilmediği geçilmiş ise tarihi,
5711 sayılı Yasa ile değişik Kat Mülkiyeti Yasası`nın 66 ve 67. maddeleri gereğince toplu yapıyı oluşturan imar parselleri ve ortak yerlerin tapuda birbirleriyle bağlantıları sağlanmak suretiyle irtibatlandırılıp irtibatlandırılmadığı sorularak buna ilişkin tapu kayıtlarının ve toplu yapı yönetim planı örneğinin,
toplu yapı kurulmamış ise ilgili ada ve parsellere ait yönetim planı örneklerinin ve tüm bağımsız bölümleri gösterir tapu kaydı,

2-Takibe konu alacaklarla ilgili kararların alındığı ve aidatların belirlendiği kat malikleri kurulu kararlarını içeren karar defterinin ilgili yönetimden,

3-Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü’nün 2012/3912 Esas sayılı takip dosyasının,

Taranmadığı ve elektronik ortamdan gönderilen dosya içerisinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.Bu nedenlerle, mahkemece dava dosyasının yapılacak dizi pusulasına göre hazırlanarak ve yukarıda bulunan eksikliklerde giderilmek suretiyle dosyanın kül halinde fiziken temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için yerel mahkemesine ( GERİ ÇEVRİLMESİNE ), oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir