Kooperatiflerde Yönetim Planı değişikliği nasıl gerçekleşir ?

KARAR NO: 2009/15   GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA             …… İli, ………. İlçesi, …….. Mahallesinde ……. ada l parselde mevcut 84 bağımsız bölümden 47 bağımsız bölümün imzası ile ……… ada l parselin yönetim planının 5711 Sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince değiştirilme isteminde; ……Tapu ve Kadastro …Bölge Müdürlüğünün 10.11.2008 tarih, 2008/11 nolu kararı ile onanan ………Tapu Müdürlüğünün 25.06.2008 tarih, 19030 yevmiyeli ret kararının kaldırılarak talebin karşılanması istenmiştir. RED NEDENİ:         5711 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi gereğince talep edilen yeni yönetim planı değişiklik talebinde; …… ada l parselin kat mülkiyetine tesisinde imzalanan mevcut yönetim planında; “……. III. Etap Toplu Yapı Yönetim Planı” başlığı altında …… ada l parselin içinde bulunduğu ….. imar adası ile …….. 3. Etap Toplu Yapısı olarak belirtildiği ve bu adaların üzerinde yetkili belediyelerce onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış( ve yapılacak) merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetim bakımından birbiri ile bağlantılı olduğunu, bu itibarla her ada’nın münferiden yönetim planı değişikliği yapmaya yetkili olmadığı gerekçesiyle ……..Tapu Müdürlüğü tarafından Türk Medeni Kanunun 1016 ve Tapu Sicil Tüzüğünün 23 ncü maddesine göre 25.06.2008 tarih 19030 yevmiye ile ret edilmiştir. YAPILAN İNCELEME VE HUKUKİ SEBEPLER:         Ret dosyası tetkik edildiğinde; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanun 28.11.2007 tarih 26714 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmesi ile 5711 sayılı Kanunun geçici 3. maddesine göre ……. Mahallesi ……. ada l parselde mevcut 84 bağımsız bölümden 47 bağımsız bölümün imzası ile yönetim kurulu 28.05.2008 tarihinde Yönetim Planı değişikliğinde bulunulduğu,           ……. Mahallesi ……. ada l parselin kat mülkiyetine tesisinde imzalanan mevcut yönetim planını “…….III. Etap Toplu Yapı Yönetim Planı” başlığında ve “Kapsam” başlığının l nci maddesi ” …… İli …….. İlçesine bağlı ……. mevkiinde bulunan ……… ada l parselin içinde bulunduğu 48 imar adası üzerinde yetkili belediyelerince onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış ( ve yapılacak), merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok anagayrimenkulü kapsayan ……. III. Etap Toplu Yapısı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı olmak koşuluyla, bu ” Yönetim Planı”na göre yönetilir.” “Yönetim Planının Değiştirilmesi” başlıklı 4 ncü maddesi ” Yönetim planı, …….. II.Etap Toplu Yapı(Tüm) kat malikleri tarafından, üye tam sayısının beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.”       ” Toplu Yapı” 9 ncu maddesi ” Ekli “Yerleşim PIanı”nda gösterilen (Ek 4 ), sınırları belli 48 imar adasını içeren alanda kurulu; konut, tüm ticaret, kültürel ve sosyal amaçlı bloklar(anayapılar) ve bunların her türlü altyapıları, açık alanları ile arsa payına ve dolasıyla kat mülkiyetine konu olmayan kamuya açık alan ve tesisleri kapsayan bir yerleşim yeridir.” Hükmünde olduğu, Gözlenmiştir.               Bilindiği üzere; 5711 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi, ” Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır.” Anılan Kanunun ” Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler- Kapsam” başlığı 66 ncı maddesi, ” Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.             Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.”               Anılan Kanunun ” Yönetim” Başlığının 69 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası ” Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.             Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.”               Anılan Kanunun ” Yönetim plânı ve değiştirilmesi” başlıklı 70 nci maddesi ” Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenlenir.            Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır. Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir” Hükmündedir.             Buna göre; ……. Mahallesi ……… ada l parselin kat mülkiyeti tesisinde imzalanan mevcut yönetim planında açıklandığı üzere; ……… ada l parselin içinde bulunduğu 48 imar adası üzerinde yetkili belediyelerince onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış …….III. Etap Toplu Yapı olduğu, ……. Mahallesi ……… ada l parselde mevcut 84 bağımsız bölümden 47 bağımsız bölümün imzası ile yeni ibraz edilen …….. ada Yönetim Planını ile diğer 47 ada dan ayrılarak tek bir yönetim planı kapsamında değerlendirilmesi suretiyle değişiklik talebi 634 sayılı Kanunun 66, 69 ve 5711 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine aykırı olduğu tespit edildiğinden talebin karşılanması mümkün görülmemiştir.             5711 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddelerine göre Yönetim Planında değişiklik Kararı alınamamasından dolayı yeni değişiklik taleplerinin anılan Kanunun 70 nci maddesine göre talep etmesi gerekmektedir. SONUÇ:           Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı …….Tapu ve Kadastro …Bölge Müdürlüğünün 10.11.2008 tarih, 2008/11 nolu kararı ile onanan …….. Tapu Müdürlüğünün 25.06.2008 tarih, 19030 yevmiyeli ret kararının “ONANMASI” gerektiği sonucuna varılmıştır.               Takdirlerinize arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir